מילים באנגלית לאנשי כספים

אנשי כספים חייבים לשלוט בשפה האנגלית, העולם היום הוא גלובלי וכמעט אין איש כספים שלא משתמש בשפה האנגלית במהלך עבודתו.
מההתמחות ועד לעבודה בחברות צריך לשלוט באנגלית עסקית / חשבונאית ממספר סיבות – הצגה של הדוחות כספיים באנגלית, קשר עם ספקים ולקוחות בינלאומיים וחברות בת מרחבי העולם.

במהלך הזמן הכנתי לי אקסל עם מילים באנגלית כאשר זה מחולק לפי נושאים – דוחות כספיים, שכר, בעלי תפקידים ומחלקות, הנהלת חשבונות וכו'.
את המילים שלא הכרתי הבאתי מדוחות כספיים באנגלית, מאתרים ברשת ודוחות לדוגמא של הפירמות הגדולות.
לחלק מהמילים בעברית יש מספר אפשרויות כתיבה באנגלית, במקרה כזה הפרדתי את המילים באמצעות הסימן ;.

אם אתם משתמשים בתוכנת עריכת הדוחות קונטו וצריכים להפיק דוחות כספיים באנגלית תשמשו במילים בשביל להכניס פעם אחת את כל המילים לקונטו ואחרי זה החיים קלים ביותר בעת הפקת דוח כספי באנגלית.

מאחר ואנגלית היא לא שפת האם שלי ייתכנו טעויות, מצאתם אחת כזאת עדכנו אותי בצור קשר ואתקן.
בנוסף אם חסרות מילים שאתם חושבים שחובה שיופיעו עדכנו אותי.

העמוד מסודר לפי קטגוריות, ניתן ללחוץ על הקישור ותעברו לקטגוריה הרצויה או פשוט להשתמש ב-Ctrl+f ולחפש מילה ספציפית.

דוחות כספיים שנתיים באנגלית לדוגמא

קישורים לדוחות הכספיים באנגלית לדוגמא לפי IFRS ו-US GAAP של כל הפרימות הגדולות BIG5.

דוחות כספיים שנתיים באנגלית לדוגמאתקן דיווחשנהפירמה
דוח כספי באנגלית לדוגמא PWC לשנת 2023 IFRS2023PWC
דוח כספי באנגלית לדוגמא BDO לשנת 2023IFRS2023BDO
דוח כספי באנגלית לדוגמא Deloitte לשנת 2023IFRS2023Deloitte
דוח כספי באנגלית לדוגמא KPMG לשנת 2023IFRS2023KPMG
דוח כספי באנגלית לדוגמא EY לשנת 2023IFRS2023EY
דוח כספי באנגלית לדוגמא Deloitte לשנת 2022IFRS2022Deloitte
דוח כספי באנגלית לדוגמא EY לשנת 2022IFRS2022EY
דוח כספי באנגלית לדוגמא KPMG לשנת 2022IFRS2022KPMG
דוח כספי באנגלית לדוגמא BDO לשנת 2022IFRS2022BDO
דוח כספי באנגלית לדוגמא KPMG לשנת 2021IFRS2021KPMG
דוח כספי באנגלית לדוגמא BDO לשנת 2021IFRS2021BDO
דוח כספי באנגלית לדוגמא Deloitte לשנת 2021IFRS2021Deloitte
דוח כספי לדוגמא PWCUS GaapPWC
חזרה לתפריט

דוחות כספיים שנתיים באנגלית לדוגמא בסקטורים

קישורים לדוחות הכספיים באנגלית לדוגמא לפי IFRS של כל הפרימות הגדולות BIG5.

דוח כספי שנתי באנגלית לדוגמאסקטורשנהפירמה
דוח כספי באנגלית לדוגמא בנקים KPMG לשנת 2023בנקים2023KPMG
דוח כספי באנגלית לדוגמא קרנות השקעה KPMG לשנת 2023קרנות השקעה2023KPMG
דוח כספי באנגלית לדוגמא בנקים EY לשנת 2023בנקים2023EY
דוח כספי באנגלית לדוגמא ביטוח EY לשנת 2023ביטוח2023EY
דוח כספי באנגלית לדוגמא נדל"ן EY לשנת 2021נדל"ן2021EY
חזרה לתפריט

דוחות כספיים ביניים באנגלית לדוגמא / Illustrative interim condensed consolidated financial statements

קישורים לדוחות הכספיים באנגלית לדוגמא לפי IFRS של כל הפרימות הגדולות BIG5

דוחות כספיים רבעוניים באנגלית לדוגמא
דוח כספי ביניים באנגלית לדוגמא של EY לרבעון 2 2023 (International GAAP)
דוח כספי ביניים באנגלית לדוגמא של KPMG לרבעון 2 2023 (International GAAP)
דוח כספי ביניים באנגלית לדוגמא של PWC לרבעון 2 2023 (International GAAP)
דוח כספי ביניים באנגלית לדוגמא של BDO לרבעון 1 2023 (International GAAP)
דוח כספי ביניים באנגלית לדוגמא של Deloitte לרבעון 2 2023 (International GAAP)
דוח כספי ביניים באנגלית לדוגמא של grant thornton לרבעון 2 2023 (International GAAP)
חזרה לתפריט
דוח כספי חציון באנגלית לדוגמא
דוח כספי ביניים באנגלית לדוגמא של Deloitte לחיציון 1 2023 (UK GAAP)
דוח כספי ביניים באנגלית לדוגמא של Deloitte לחציון 1 2020 (Australian GAAP)
חזרה לתפריט

תוכן עניינים דוחות כספיים שנתיים ורבעונים / Table of Contents

דוחות כספייםFinancial Report
דוחות כספיים מאוחדים Consolidated Financial Report ; Consolidated Financial Statement
דוח שנתי Annual Report
דוח רבעוניQuarterly Statements ; Financial Statements
דוח חציוןHalf-year Financial Report ; half-yearly financial report ; semiannual report
מאוחדConsolidated
תמציתיcondensed
בלתי מבוקרunaudited
מידע בלתי מבוקרunaudited information
מידע כספי סולוStandalone Financials
טיוטהdraft
דוחות על המצב הכספי ; מאזןBalance Sheets ; Statement of financial position
דוחות מאוחדים על המצב הכספי ;Consolidated statement of financial position
Consolidated Balance Sheets
דוחות רווח והפסד Income Statements ; Statements of profit or loss ; Statements of operations
דוחות רווח והפסד מאוחדים; Consolidated statements of Income
; Consolidated statements of profit or loss
Consolidated statements of operations
דוחות על הרווח (הפסד) הכולל; Statements Of Comprehensive Income (loss)
Comprehensive Income (loss) statements
דוחות מאוחדים על הרווח הכולל;Consolidated statements of comprehensive income
Consolidated comprehensive income statements
דוחות על השינויים בהון;Statements of Changes in Equity
;Statements of shareholders equity
Shareholders equity statements
דוחות מאוחדים על השינויים בהון;Consolidated Statements of Changes in Equity
;Consolidated Statements of shareholders equity
Consolidated Shareholders equity statements
דוחות על תזרימי המזומניםStatements of Cash Flows
דוחות מאוחדים על תזרימי המזומניםConsolidated Statements of Cash Flows
דוחות כספיים בינייםInterim Financial Statements
דוחות כספיים מאוחדים תמציתיים ביניים (מתאים לרבעון וחציון)Unaudited condensed consolidated financial statements
ביאורים לדוחות הכספייםNotes to Financial Statements
באורים לדוחות הכספיים המאוחדיםNotes to Consolidated Financial Statements
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים לרבעוניםNotes to condensed consolidated financial statements
דוח רואה החשבון המבקר; Independent) Auditors' Report)
Report of Independent Registered Public Accounting Firm
הצהרת דירקטוריוןDirectors’ declaration
ביאוריםNotes
ביאורים לדוחות כספיים מאוחדיםNotes to Consolidated Financial Statements
הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדיםThe accompanying notes are an integral part of the consolidated
; financial statements
See accompanying Notes to Consolidated Financial
;Statements
Refer to accompanying notes
חזרה לתפריט

מאזן / Balance Sheet

נכסים שוטפיםCurrent Assets
מזומנים ושווה מזומנים;Cash and cash equivalents (C&CE)
Cash and short-term deposits
מזומנים מוגבליםRestricted cash
השקעות לטווח קצרShort-term investments
פקדונות לזמן קצרShort-term deposits
ניירות ערך סחיריםMarketable Securities
לקוחותAccounts Receivable (AR) ; Trade Receivables
חייביםOther Receivables
מלאיInventories ; Inventory
אחריםOther current assets
נגזריםDerivative financial instruments
נכסים מוחזקים למכירהAssets classified as held for sale ; Assets held for sale
סה"כ נכסים שוטפיםTotal current assets
חזרה לתפריט
נכסים לא שוטפיםFixed Asset / Non-Current Assets
רכוש קבוע, נטוProperty, plant and (net of accumulated depreciation) equipment
מוניטיןGoodwill
נכסים בלתי מוחשיים, נטוIntangible assets, net
השקעות בחברות המטופלות בשיטת השווי המאזניInvestments in companies accounted for using the equity method ; Equity investments
נכסים פיננסים בשווי הוגן דרך רווח או הפסדFinancial assets at fair value through profit or loss
נכסים פיננסים בשווי הוגן דרך רווח כוללFinancial assets at fair value through other comprehensive income
נכסי זכויות שימושRight of use assets
נדל"ן להשקעהInvestment Properties
נכסים אחריםOther long-term assets ; Other assets, noncurrent
חייבים אחריםLong-term other receivables
השקעות לזמן ארוךLong-term investments
השקעות המוחזקות לפידיוןHeld-to-maturity investments / securities
מס נדחהDeferred Taxes
סה"כ נכסים לא שוטפיםTotal non-current assets
חזרה לתפריט
התחייבויות שוטפותCurrent liabilities
אשראי מתאגידים בנקאיים ואחרים; Credit from banks and others
; Short-term credit
banks and other financial institutions
ספקים ונותני שירותיםAccounts Payable (AP) ; Trade Payables
זכאים ויתרות זכותOther Payables
התחייבות בגין חכירהCurrent maturities of lease liabilities
מכשירים פיננסיים נגזריםDerivative financial instruments
התחייבויות בגין נכנס המוחזק למכירהLiabilities directly associated with assets classified as held for sale
מס הכנסה לשלםCurrent tax liabilities
סה"כ התחייבויות שוטפותTotal current liabilities
חזרה לתפריט
התחייבויות לא שוטפותNon-current Liabilities / Long-term liabilities
תשלום מבוסס מניותShare-based compensation
הלוואות לזמן ארוך long term borrowings net of current maturities ; Borrowings ; Long-term debt, excluding current maturities
התחייבות בגין חכירה (בניכוי חלויות שוטפות)Lease liabilities (net of current maturities)
התחייבויות תלויותContingent liabilities
אגרות חוב, בניכוי חלויות שוטפותBonds Payable, Net Of Current Maturities
עתודה למס ; מסי הכנסה נדחיםDeferred tax liability ; Deferred income taxes
זכאים אחריםOther non-current liabilities
סה"כ התחייבויות לא תלויותTotal non-current liabilities
חזרה לתפריט
הון ועודפיםEquity
הון מניותShare Capital ; Issued capital
מניות רגילותOrdinary Shares ; Common Shares
מניות בכורה Preferred Shares ; preferred stocks
מניות בכורה צוברותCumulative preferred stocks
מניות בכורה שאינן צוברותNoncumulative preferred stock
מניית בכורה משתתפת ברווחיםParticipating preferred stock
פרמיהShare premium ; Additional paid-in capital
הפסד נצברAccumulated deficit
רווח נצבר; עודפים שהצטברוRetained earnings ; accumulated earnings
מניות באוצרCost of Company’s shares held by the Company ; Treasury Stock ; Treasury shares
קרנות הוןcapital reserves
זכויות זשמ"שNon-controlling interests
הון בעליםCapital and reserves attributable to owners
סה"כ הון ועודפיםTotal equity
חזרה לתפריט

דוח רווח והפסד / Statements of Income

הכנסותRevenue ; income
מכירותSales
עלות המכרCost of sales of goods ; Cost of revenue ; goods costs ; cost of goods sold(cOGS)
עלות השירותיםCost of providing services
רווח גולמיGross profit
הפסד גולמיgross loss
מרווח גולמיGross margin
עלויות הפצהDistribution costs
הוצאות מכירה ושיווקSales and marketing expenses (S&M)
הוצאות מחקר ופיתוח (מו"פ)Research and development expenses (R&D)
הוצאות הנהלה וכלליות (הנה"כ)General and administrative expenses (G&A)
הוצאות ארגון מחדשRestructuring charges
רווח תפעוליOperating Profit; Operational Profit; Operating income; Earnings before interest and taxes (EBIT)
הפסד תפעוליoperating loss
מרווח תפעוליoperating margin
הכנסות מימוןFinancial income
הוצאות מימוןFinancial Expenses
הוצאות / הכנסות מימון, נטוFinancial expenses/income, net
חלק החברה ב(הפסדי) / ברווחי חברות כלולות Equity in (losses) profit of affiliated companies ; Equity gains (losses) ; Gains (losses) on minority equity investments
הכנסות / (הוצאות) אחרותOther income (expense)
רווח לפני מס Income before provision for income taxes; Pretax Income; earnings before tax (EBT)
הפרשה למס (הטבות מס)Provision for (benefit from) income taxes
רווח נקי (לתקופה)Net income (for the period) ; profit after tax
הפסד (לתקופה)Loss (for the period)
רווח נקי מיוחס לבעלי המניותnet Income Attributable to Shareholders
  
רווח למניהEarnings per share (EPS)
רווח בסיסי למניהBasic earnings per share (EPS Basic)
רווח מדולל למניהDiluted earnings per share (EPS Diluted)
ממוצע משוקלל של מספר המניותWeighted average number of shares
חזרה לתפריט

דוח על הרווח הכולל / Statements of Comprehensive Income

רווח נקי (הפסד)Net income (loss)
רווח כולל אחר (הפסד), נטו ממסOther comprehensive income (loss), net of tax
סכומים שיסווגו או המסווגים מחדש לרווח או הפסד בהתקיים תנאים ספציפיים:Other comprehensive income that may be reclassified to profit or loss in subsequent periods (net of tax)
התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילות חוץExchange differences on translation of foreign operations
רווח (הפסד) בגין עסקאות גידור תזרימי מזומנים, נטוNet gain/(loss) on cash flow hedges
חלק החברה ברווח (בהפסד) כולל אחר של חברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזניShare of other comprehensive loss of an associate accounted for using the equity method
סכומים אשר לא יסווגו בעתיד לרווח או הפסד,נטו ממס:Other comprehensive income that will not be reclassified to profit or loss in subsequent periods (net of tax)
מדידה מחדש בגין תוכניות להטבה מוגדרת, נטוRemeasurement gain/(loss) on defined benefit plans
שינויים בשווי הוגן של מכשירים הוניים בשווי הוגן דרך רווח כולל אחרNet gain/(loss) on equity instruments designated at fair value
through other comprehensive income
סה"כ רווח (הפסד) כולל אחרOther comprehensive income (loss) for the Period / Year, net of tax
סה"כ רווח (הפסד) כולל Total comprehensive income for the Period / Year, net of tax
סך הכל רווח (הפסד) כולל מיוחס ל:Total comprehensive income for the period is attributable to
בעלים של החברהEquity holders of the parent
זכויות שאינן מקנות שליטהNon-controlling interests
חזרה לתפריט

דוח על השינויים בהון / Statements of Changes in Equity

 יתרה ליום 1 בינואר (שנה) Balance At 1 January (year)
יתרה לתחילת התקופה Balance, beginning of period
 שינויים במהלך השנה שהסתיימה ב-31 לדצמבר (שנה)Changes during the year ended 31 December (year)
 הנפקת מניותIssue of shares
הנפקת מניות רגילותCommon stock issued
הון מניות ללא ערך נקובThe company has shares with no value
רווח לשנהNet Income
רווח כולל לשנה Comprehensive income for the year
שטר הוןCapital Note
תשלום מבוסס מניותShare-based compensation ; Stock-based compensation
רכישות מניות באוצרAcquisition of treasury shares ; Stock Repurchased
דיבידנד שחולקDividends
השפעה מצטברת של שינוי מדיניות חשבונאיתCumulative effect of change in accounting principle
יתרה ליום 31 בדצמבר (שנה) Balance At 31 December (year)
חזרה לתפריט

דוח על תזרימי המזומנים / Statements of Cash Flows

תזרימי מזומנים מפעילויות שוטפות:Cash flows from operating activities
רווח לתקופהNet income
התאמות לסעיפי רווח והפסד:Adjustments to reconcile net income to net cash provided by operating activities
מסים על ההכנסהIncome tax
מסים נדחים, נטוDeferred income tax expense/(benefit)
חלק החברה ברווחי (הפסדי) חברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני, נטוShare of profit (loss) of associates
פחת והפחתותDepreciation and amortization
ירידת ערך מלאיInventory and purchase commitments write-downs
תשלום מבוסס מניותShare-based compensation expense
הפסד (רווח) הון ממימוש רכוש קבועLoss (Gain) on disposal of property, plant and equipment
פחת נכסי זכות שימושDepreciation of right-of-use assets
ירידת ערך מוניטיןImpairment of goodwill
עלייה (ירידת) ערך שווי הוגן נדל"ן להשקעהIncrease (Decrease) in fair value of investment properties
הפחתה וירידת ערך של נכסים בלתי מוחשייםAmortization and impairment of intangible assets and
שינויים בנכסים ובהתחייבויות:Changes in operating assets and liabilities
ירידה (עלייה) בלקוחותDecrease/(increase) in trade receivables
ירידה (עלייה) בנכסים בגין חוזים עם לקוחותDecrease/(increase) in contract assets
ירידה (עלייה) בחייבים ויתרות חובהDecrease/(increase) in accounts receivable
ירידה (עלייה) במלאיDecrease/(increase) in inventories
עלייה (ירידה) בספקים ונותני שירותיםIncrease/(Decrease) in trade payable
עלייה (ירידה) בזכאים ויתרות זכותIncrease/(Decrease) in accounts payable
עלייה (ירידה) בהכנסה נדחיתIncrease/(Decrease) deferred revenue
ריבית ששולמהCash paid for interest
ריבית שהתקבלהInterest received
מסים ששולמוCash paid for income taxes, net
מזומנים נטו מפעילות שוטפת; Net cash inflow from operating activities
Net cash from operations
net Operating cash flow
חזרה לתפריט
תזרימי מזומנים מפעילויות השקעה:Cash flows from investing activities
רכישת חברה בת, בניכוי מזומנים שנרכשו; Payment for acquisition of subsidiary, net of cash acquired
Acquisition of a subsidiary, net of cash acquired
רכישת רכוש קבועPurchase of property, plant and equipment
תמורה ממכירת רכוש קבועProceeds from sale of property, plant and equipment
רכישת נכסים בלתי מוחשייםPurchases of patents and trademarks / intangible asset
רכישת נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח כולל אחרPayments for financial assets at fair value through other comprehensive income
הלוואות שהוענקו לצדדים קשוריםLoans to related parties
פירעון הלוואות מצדדים קשוריםRepayment of loans by related parties
ריבית שהתקבלהInterest received
דיבידנד שהתקבלDividends received
קבלת מענק השקעה ממשלתיReceipt of government grants
מזומנים נטו שנבעו מפעילות השקעה (ששימשו לפעילות השקעה)Net cash (outflow/used in) from investing activities
חזרה לתפריט
תזרימי מזומנים מפעילויות מימון:Cash flows from financing activities
תמורה מהנפקת מניות Proceeds from issues of shares and other equity securities
עלויות בגין הנפקת מניות Transaction costs on issue of shares
קבלת הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאייםProceeds from borrowings
פירעון הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאייםRepayment of borrowings
תשלומי קרן של התחייבויות בגין חכירותRepayment of lease liabilities
ריבית ששולמהInterest paid
דיבידנד ששולםDividends paid to company’s shareholders
דיבידנד ששולם לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה בחברה בתDividends paid to non-controlling interests in subsidiaries
רכישת מניות החברה על ידי החברהAcquisition of treasury shares ; Payments for repurchase of common stock
מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון (ששימשו לפעילות מימון); Net cash (outflow/used in) from financing activities
Net cash (used in) provided by financing activities
חזרה לתפריט
עליה (ירידה) במזומנים ושווי מזומניםNet increase (decrease) in cash and cash equivalents
השפעת השינויים בשערי חליפין על יתרות מזומנים המוחזקים במטבע חוץEffects of exchange rate changes on cash and cash equivalents
מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה (תחילת התקופה)Cash and cash equivalents at the beginning of the financial year (beginning of period)
מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה (סוף התקופה)Cash and cash equivalents at end of year (end of period)
חזרה לתפריט

ביאורים לדוחות הכספיים / Notes To Financial Statements

ביאורים
ביאור מזומנים ושווה מזומנים / Cash And Cash Equivalents (C&CE) Note
ביאור לקוחות / Trade Receivables Note
ביאור חייבים / Other Receivables Note
ביאור מלאי / Inventories Note
ביאור רכוש קבוע, נטו / Property, Plant And (net of accumulated depreciation) Equipment Note
ביאור אשראי לז"ק / Short-Term Credit Note
ביאור ספקים / Accounts Payable (AP) Note
ביאור זכאים ויתרות זכות / Other Payables Note
ביאור עלות המכר / Cost Of Goods Sold Note
ביאור הוצאות מכירה ושיווק / Sales And Marketing Expenses Note
ביאור הוצאות הנהלה וכלליות / General And Administrative Expenses Note
ביאור הכנסות (הוצאות) מימון, נטו / Finacial (Expenses) Income, Net Note
ביאור אירועים לאחר תאריך המאזן / Post Balance Sheet Events Note

ביאור מזומנים ושווה מזומנים / Cash And Cash Equivalents (C&CE) Note

במטבע ישראליIsraeli currency
במטבע זר Foreign currency
מזומנים בבנק ובקופהCash at bank and in hand
פיקדונות בנקאיים לזמן קצרDeposits at call ; Short-term deposits
חזרה לתפריט

ביאור לקוחות / Account Receivable Note

לקוחות Account Receivable (AR) ; Trade receivable
המחאות לגבייהNotes Receivable ; Checks receivable
הכנסות לקבלIncome Receivable
בניכוי הפרשה לחומ"סLess Allowances For Doubtful Debts
חזרה לתפריט

ביאור חייבים / Other Receivables Note

צדדים קשוריםRelated Parties
מע"מVat
מוסדותGovernment authorities
הוצאות מראשPrepaid Expenses
מקדמות לספקיםAdvances to suppliers
מס נדחהDeferred tax
פקדונות לספקיםSuppliers deposits
מס הכנסהIncome tax receivable
ריבית לקבלInterest receivable
אחריםOthers
חזרה לתפריט

ביאור מלאי / Inventories Note

חומרי גלם ועזרRaw materials
מלאי בתהליךWork in progress
תוצרת גמורהFinished products (at lower of cost and net realisable value)
תוצרת גמורה בעלותFinished goods – at cost
תוצרת גמורה לפי שווי הוגןFinished goods – at fair value less cost to sell
מלאי קרקעותLand held for development and resale
חזרה לתפריט

ביאור רכוש קבוע, נטו / Property, Plant And (net of accumulated depreciation) Equipment Note

עלותCost
תוספותAdditions
מכירות וגריעותSale and write-off
יתרה ליוםBalance as of
פחת נצברAccumulated Depreciation
עלות מופחתתamortized cost
עלות בניכוי פחת שנצברcost less accumulated depreciation
חזרה לתפריט

ביאור אשראי לז"ק / Short-Term Credit Note

משיכת יתרBank overdrafts
הלוואות לזמן קצר מתאגידים בנקאייםBank Borrowings ; Bank loans
חלויות שוטפות Current maturities
חלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוךCurrent maturities of long-term debt ; current portion of long-term debt (CPLTD)
הלוואות מאחריםOther borrowing
ריבית לשלםInterest payable
חלויות שוטפות של אגרות חובBonds Payable
חזרה לתפריט

ביאור ספקים / Accounts Payable (AP) Note

ספקיםAccounts Payable (AP) ; Trade payables
המחאות לפרעוןNotes payable
הוצאות לשלםAccrued expenses
חזרה לתפריט

ביאור זכאים ויתרות זכות / Other Payables Note

מקדמות מלקוחות Advances from customers ; Customer advances
הכנסות מראש ; הכנסות נדחותDeferred revenue
מס הכנסה income Tax payable
עובדים ומוסדות בגין עובדים; Employee benefit obligations
Employee related liabilities
שכר עובדים והוצאות נלוותEmployees and payroll accruals
מענקים ממשלתייםGovernment grants
עתודותProvisions
עתודה לחופשהVacation provision ; Accrued vacation pay
עתודה לפיצוייםAccumulated Benefit Obligation
הלוואת בעליםshareholder loan
אחריםOthers
חזרה לתפריט

ביאור עלות המכר / Cost Of Goods Sold Note

עלות החומרCost of materials
קבלני משנהSubcontractors
חשמל (אנרגיה)Electricity ; Energy
אחרותOther manufacturing expenses
עליית (ירידת) ערך מלאיDecrease (increase) in inventories
חזרה לתפריט

ביאור הוצאות מכירה ושיווק / Sales And Marketing Expenses Note

שכר עבודה ונלוותEmployee benefits expense ; Salaries and benefits
אחזקת רכבCar maintenance ; Vehicles expenses
שכירותRent ; Rent and utilities
אחזקת משרדOffice maintenance
פחת והפחתותDepreciation and amortization
פחת חכירות (IFRS 16)Amortization of right of use assets
פרסוםAdvertising
שיווק ופרסוםMarketing and advertising
חשמלElectricity ; Energy
עמלות כרטיסי אשראיCollection costs
חזרה לתפריט

ביאור הוצאות הנהלה וכלליות / General And Administrative Expenses Note

שכר עבודה ונלוותEmployee benefits expense ; Salaries and benefits
אחזקת רכבCar maintenance ; Vehicles expenses
שכירותRent ; Rent and utilities
אחזקת משרדOffice maintenance
משרדיותOffice supplies
פחת והפחתותDepreciation and amortization
פחת חכירות (IFRS 16)Amortization of right of use assets
שירותים מקצועייםProfessional services (fees)
שירותים מקצועיים והוצאות חברה ציבוריתProfessional fees and public company expense
משפטיותLegal services
שירותי ביקורת Audit services ; Audit Fee
חשמלOffice Supplies
מסים ואגרותTaxes and fees
תקשורתCommunications expenses
שירותי תקשורת ותוכנהCommunication and software services
ביטוחיםInsurance
נסיעות לחו"לTravel and Entertainment
חובות אבודיםBad Debts ; Uncollectible Accounts Expense
הפרשה לחובות מסופקיםProvision for doubtful debts
הוצאות שונותMiscellaneous expenses
אחרותOthers
חזרה לתפריט

ביאור הכנסות (הוצאות) מימון, נטו / Finacial (Expenses) Income, Net Note

הפרשי שערExchange Rate differences
ריבית בנקיםInterest & Banks commissions
ריבית ועמלות בנקיםFees and interest paid to financial institutions
ריבית הלוואותInterest on bank credit and loans
ריבית חכירהInterest on lease liabilities
ריבית מתאגידים בנקאייםInterest on bank overdrafts and loans
שערוך התחייבויות לזמן ארוךRevaluation of long-term liabilities
שינויים בשוויים ההוגן של מכשירים פיננסיים נגזריםDerivatives instruments measured at fair value
הפרשי תרגום שערTranslation differences of financial assets and liabilities
אג"ח הנמדדים בשווי הוגןBond securities measured at fair value
הכנסות מניירות ערך סחיריםInterest income and gains from marketable securities
אחריםOther
חזרה לתפריט

ביאור הכנסות / (הוצאות) אחרות / Other income / (expense) Note

ירידת ערך נכסים asset impairment charges
גריעותwrite-offs
הפסד מפעילויות מופסקותlosses from discontinued operations
רווחים ממכירת נכסיםgains from sale of assets
הפסדים ממכירת נכסיםlosses from sale of assets
הוצאות בעקבות שינוי מדיניות חשבונאיתcharges stemming from changes in accounting policy
חזרה לתפריט

ביאור אירועים לאחר תאריך המאזן / Post Balance Sheet Events Note

בעלי תפקידים בחברה / Positions And Job Title

הנהלה בכירהC-Level ; C-suite
צוות הנהלה בכירהExecutive management team
מנכ"לChief Executive Officer (CEO)
סמנכ"ל כספיםChief Financial Officer (CFO)
סמנכ"ל תפעולChief Operating Officer (COO)
סמנכ"ל טכנולוגיותChief Technology Officer (CTO)
סמנכ"ל שיווק Chief Marketing Officer (CMO)
סמנכ"ל משאבי אנושChief Human Resources Officer (CHRO)
סמנכ"ל מוצרChief Product Officer (CPO); Vp Product
קצין ציות ראשיChief Compliance Officer (CCO)
יועץ משפטי ראשי (תרגום חופשי, לא קיים טייטל בעברית)Chief Legal Officer (CLO)
מנהל מערכות מידעChief Information Officer (CIO)
מנהל אבטחת מידעChief Information Security Officer (CISO)
מנהל סיכונים ראשיChief Risk Officer (CRO)
סמנכ"ל נתונים (דטה)Chief Data Officer (CDO)
סמנכ"ל חדשנותChief Innovation Officer (CINO)
סמנכ"ל אסטרטגיהChief Strategy Officer (CSO)
סמנכ"ל הכנסותChief Revenue Officer (CRO)
סמנכ"ל קיימותChief Sustainability Officer (CSO)
סמנכ"ל רכש (CPO) Chief Procurement Officer
סמנכ"ל חווית לקוחChief Experience Officer (CXO)
סמנכ"ל רפואהChief Medical Officer (CMO)
מנהל פיתוח עסקיBusiness Development Manager
מנהל כספים בכירVP Finance
מנהל כספיםDirector of Finance
חשב כספיםFinancial Controller
עוזר חשבAssistant Financial Controller
חשב חברות בנותSubsidiary controller ; Subsidiaries Controller
חשב תאגידCorporate Controller
חשב קבוצה (איחוד)Consolidation Controller
מנהלת חשבונותBookkeeper
מנהלת חשבונות ראשיתBookkeeping Manager ; head of bookkeeping
מנהלת חשבונות בכירהSenior Bookkeeper
מנהלת חשבונות סוג 1Certified Bookkeeper type 1
מנהלת חשבונות סוג 2Certified Bookkeeper type 2
מנהלת חשבונות סוג 3Certified Bookkeeper type 3
אנליסטAnalyst
אנליסט בינה עיסקיתBusiness Intelligence Analyst
אנליסט כלכלי Financial Analyst ; FP&A Analyst
אנליסט נתוניםdata analyst
אנליסט עסקיBusiness analyst
אנשי כספיםFinanciers
כלכלןEconomist
גזברTreasurer
מתמחה Intern
רואה חשבוןAccountant
רואה חשבון בכירSenior Accountant
רואה חשבון מוסמךCertified Public Accountant (CPA)
רואה חשבון מבקרAuditor ; External Auditor
מבקר פניםInternal Auditor ; Comptroller
חשבת שכר ; חשב שכרPayroll Controller
יועץ מס בחברהTax Manager
יועץ מסtax advisor
בעל מניותShareholder
בעל מניות מהותיsubstantial shareholder
בעל שליטהControlling shareholder
בעלי ענייןInterested Parties
מייסד (החברה)Founder
מייסד משותףCo-Founder
יועץ משפטיLegal Counsel
פרילנסר (ספק בחשבונית)Freelancer ; Freelance
נשיא חברהcompany president
יו"ר דירקטוריון ; יושב ראשChairman of the Board
דירקטורDirector
דירקטור רגילOrdinary director
דירקטור חיצוני (דח"צ)External Director ; outside director
דירקטור בלתי תלויIndependent Director
דירקטור בעל מומחיות פיננסיתFinancial expertise director
מנהלתManager
מנהל אדמיניסטרטיביAdministrative Manager
מנהלת משרדOffice Manager
מנהל סיכוניםRisk Manager
משקיעInvestor
משקיע מוסדיinstitutional investor
עובדיםEmployees
מזכירהSecretary
עוזר מנכ"לexecutive assistant
נאמןTrustee
מפרקLiquidator
כונסReceiver
עושה שוקmarket maker
מעריך שוויValuation Analyst
ועדת ביקורתaudit committee
ועדת תגמולcompensation Committee
חזרה לתפריט

מחלקות ומבנה תאגידי / Corporate Departments & Structures

מחלקת כספיםFinance Department
מחלקת הנהלת חשבונות Bookkeeping department
מחלקת תכנון וניתוח פיננסיFinancial planning and analysis (FP&A)
מחלקת מחקר ופיתוחResearch And Development Department (R&D)
מחלקת מכירה ושיווקMarketing And Sales Department
הנהלהManagement
משאבי אנושHuman Resources (HR)
מחלקת טכנולוגיותInformation Technology (IT)
דירקטוריון ; מועצת המנהלים Board Of Directors ; The Board
תאגידCorporate
תאגיד עירוניMunicipal corporation
חברהCompany
חברה בע”מ Limited Company ; LTD company
חברה בע"מ בארה"ב Limited liability company (LLC)
חברה פרטיתPrivate Company
חברה ציבוריתpublic company
חברת אםParent Company ; controlling company
חברה בת Company Subsidiary
חברות בנות מהותיותMaterial Subsidiaries
חברה אחותsister company
חברה קשורהrelated company
חברה כלולהAssociate company
חברת מעטפתShell Company
חברת החזקות / חברת גגholding company
חברת הזנק (סטארט-אפ)startup company
חברה מוחזקתHeld Company
חברה דואלית Dual Listed Company ; Cross-listing 
חברה לתועלת הציבור (חל"צ)public benefit company
חברה ממשלתיתgovernment company; State-owned enterprise
חברה בת ממשלתיתSubsidiary government company
חברה עירוניתmunicipal company
חברת יחידcorporation sole
חברה זרהforeign company
חברה נשלטת זרה (חנ"ז)Controlled Foreign Company (CFC)
חברת חוץoffshore company
חברת רכישה למטרות מיוחדות (ספאק)special purpose acquisition company (SPAC)
אשכול חברותconcern
פירמהFirm
מיזם משותףJoint Venture
שותפותPartnership
שותפות מוגבלתLimited Partnership (LP)
שלד בורסאיShelf corporation ; shelf company ; aged corporation
עצמאיSelf-Employment ; Independent Contractor
עוסק פטורExempt dealer
עוסק מורשהAuthorized Dealer
קרן הון סיכון(Venture Capital (VC
קרן גידורhedge fund
קרטלcartel
מוסד ללא כוונת רווח (מלכ"ר)Non Profit Organization
עמותהnon profit association
מוסד ציבוריPublic Organization
אגודה שיתופיתcooperative
בעלותOwnership
יחידindividual
יזםentrepreneur
עֵסֶקbusiness
עסקים קטנים ובינונייםsmall and medium-sized businesses (SMBs)
עסק קטןsmall business
צד שלישיThird-party
חזרה לתפריט

מונחים בהנהלת חשבונות / Bookkeeping

אוצר מילים באנגלית בהנהלת חשבונות לשימוש מנהלי ומנהלות חשבונות.

הנהלת חשבונותBookkeeping
הנהלת חשבונות חד צדדיתSingle Entry Bookkeeping
הנהלת חשבונות כפולהDouble Entry Bookkeeping
דיווח על בסיס מזומן cash basis accounting
דיווח על בסיס מצטברaccrual accounting
מערכת הנהלת חשבונותaccounting systems
רשימת חשבונותchart of accounts
ספר חשבונותbook of accounts
פקודת יומןJournal entry ; Journal Voucher
פקודות יומןjournal entries
פקודת יומן חובהdebit journal entry
פקודת יומן זכותcredit journal entry
פקודות התאמה Adjusting entries
פקודות סגירהclosing entries
פקודות סגירת חודשmonth end closing entries
פקודות סגירת רבעוןquarter end closing entries
פקודות סגירת שנהyear end closing entries
חשבוןAccount
חשבון ראשי ; ספר חשבונותGeneral ledger
חשבון נגדיContra Account
חשבון מעברsuspense account ; clearing account
חובהDebit
זכותCredit
אסמכתאreference
אסמכתא בנקאיתBank reference
כרטסת הנהלת חשבונותIndex Card
יתרהbalance
יתרת פתיחהOpening Balance
יתרת סגירהClosing Balance
יתרת חשבוןAccount Balance
יתרת חובהDebit Balance
יתרת זכותCredit Balance
סגירת ספריםbook closing
התאמהReconciliation
התאמת בנקBank Reconciliation
התאמת חשבונותaccounts Reconciliation
התאמת כרטסתIndex Card Reconciliation
התאמת כרטסי אשראיCredit Card Reconciliation
התאמה בינחברתיתIntercompany reconciliation
אי התאמה בין חשבונותaccount discrepancy
מאזן בוחןTrail balance (TB)
מאזן בוחן תנועותTransactions Balance
מאזן בוחן רווח והפסדProfit And Loss Trail balance
חשבונות מאזנייםBalance Sheet Accounts
חשבונות רווח והפסדProfit And Loss Accounts
תזרים מזומניםCash Flow
קבלהReceipt
חשבונית עסקהInvoice
חשבונית פרופורמהProforma Invoice
חשבונית מסTax Invoice
חשבונית מס קבלהReceipt / (Tax) Invoice
חשבונית זיכויCredit Invoice
חשבונית ספקSupplier Invoice
חשבונית עצמית self-invoice ; Self-billing invoice
חשבונית חתומה דיגיטליתdigitally signed invoice
הודעת חיובdebit note
הודעת זיכוי credit note
זיכוי כספי ; החזר כספיRefund ; Cash Refund
זיכוי מלאfull refund
זיכוי חלקיpartial refund
זיכוי כרטיס אשראיCredit Card Refund
ספקיםSuppliers ; Vendors
ספק רשות פלסטינית (דוח מע"מ)Palestinian Authority supplier
לקוחות Clients ; customers
לקוח לא מזוהה (דוח מע"מ)unidentified customer
לקוח רשות פלסטינית (דוח מע"מ)Palestinian Authority customer
חיוב לקוחות (חיוב כספי)Billing
אישור יתרת לקוחAccount Receivable Confirmation
אישור יתרת ספקAccount Payable Confirmation
אישור פטור ממסTax Exemption Certificate
אישור בעלות חשבון בנקConfirmation of ownership of account
אישור ניהול חשבוןAccount management approval ; Bank account details confirmation
אישור ניהול ספריםBookkeeping confirmation
אישור ניכוי מס במקורConfirmation of withholding tax
ניכוי מס במקורwithholding tax
אשראי ספקיםSuppliers Credit
אשראי לקוחותClients Credit
תנאי אשראיCredit Terms
תנאי תשלוםpayment terms
(אשראי) שוטף פלוסNet End Of Month+ (Net EOM+)
שוטף פלוס 30 ; שוטף + 30Net EOM 30
שוטף פלוס 45 ; שוטף + 45Net EOM 45
שוטף פלוס 60 ; שוטף + 60Net EOM 60
אשראי (תשלום תוך מספר ימים מהפקת החשבונית)Net (number of days)
אשראי ל-30 ימיםNet 30
מזומןcash
כרטיס אשראיcredit card
העברה כספית ; העברת כספיםmoney transfer
תשלום עבור חשבוניתRemittance
העברה בינלאומיתInternational Money Transfer
בקשת העברהTransfer request
שיקcheck
שיק דחויpostdated check
שיק למוטב בלבדpayee only check
שיק ללא כיסויuncovered check
הסבת שיקcheck endorsement
ביטול שיקcancellation of check
החזרת שיקcheck return
החזרה טכנית של שיקtechnical check return
הנחת כמותvolume rebate
הנחה מסחרית Rebate ; Discount ; trade discount
הנחת מזומןcash discount
גבייהCollection
גביית חובDebt Collection
סילוק חובdebt extinguishment ; Debt settlement
יתרת חובbalance due
הכחשת עסקה בכרטיס אשראיChargeback
דרישת תשלום / פירוט חיובים ללקוח Billing Statement
מס ערך מוסף (מע"מ)Value Add Tax (Vat)
מס בלוExcise Tax; Fuel excise
גיולAging
דוח גיולAging Report; Aged Report
דוח גיול לקוחותAccounts Receivable Aging Report
דוח גיול ספקיםAccounts payable Aging Report
חובותDebts
חוב אבודBad Debt
חוב מסופקDoubtful Debt
מסגרת אשראי ; תקרת אשראיCredit limit
אשראי כולל (אובליגו)obligo
קו אשראיLine of credit (LOC)
ערבות בנקאיתbank Guarantee
ערבות ביצועPerformance Bond
ערבות הבטחת טיבQuality Guarantee
ערבות ימיתMarine Shipping Guarantee
ערבות מכרזBid Bond; Tender Guarantee
ערבות מקדמהAdvance Payment Guarantee
בנקBank
קוד בנקBank code
סניף בנקbank Branch
חשבון בנקBank Account
חשבון בנק עסקיBusiness Bank Account
חשבון עובר ושבcurrent account
חשבון חח"ד (חשבון חוזר דביטורי)current loan account
חשבון מטבע חוץforeign currency account
מספר חשבון בנקbank account Number
קופה קטנהPetty Cash
קופה רושמתcash register
הפקדה, הפקדת כספים, פיקדוןDeposit
הפקדת מזומןCash deposit
הפקדת צ'קcheque deposit
משיכה, משיכת כספיםWithdrawal
משיכת יתרOverdraft
הוראת קבע בנקאיתDirect Debit
הוראת תשלוםpayment order
תשלומים, לחלק לתשלומים, פריסת תשלומיםinstallments
תשלום דחויDeferred Payment
תשלום מקדמה Advance Payment
אמצעי תשלוםPayment Method
להפיק חשבוניתTo issue an invoice
עמלת בנק bank charge ; bank commission ; Bank Fee
עמלת המרה ; עמלת המרת מט"חexchange fee
עמלת העברת מט"חForeign transaction fee
עמלת העברהtransfer fee
עמלת משיכת יתרoverdraft fee
עמלת סליקה (כרטיס אשראי) Credit Card Fee ; Credit card clearing fee ; Payment Processing Fee
מסוף סליקהPayment Terminal ; Point Of Sale (POS) Terminal
מסוף סליקת כרטיס אשראיCredit Card Machine ; Credit Card Terminal
סליקת כרטיסי אשראיCredit card clearing
מסלקהClearing house
סליקהclearing
קוד מסלקהClearing Code
חברת סליקהClearing Corporation
קוד מטבעCurrency Code
רכוש קבוע (במאזן בוחן) Fixed Assets
מקדמות מס הכנסהIncome Tax Advances
תשלום מקדמות מס הכנסהIncome Tax Advance Payment
ביטול מקדמות מס הכנסהCancellation Of Income Tax Advances
הקטנת מקדמות מס הכנסהReduction Of Income Tax Advances
הגדלת מקדמות מס הכנסהincrease income tax advances
שוברvoucher
תשלום מע"מVat Payment
מע"מ עסקאותoutput vat
מע"מ תשומותinput vat
תשומות על ציוד ונכסים קבועיםInputs on equipment and fixed assets
ניכוי מס תשומותInput tax deduction
לנכות מסto deduct tax
דוח מע"מVat Report
דוח מע"מ מפורטDetailed Vat Report
איחור בתשלוםOverdue Payment
חשבונית שעבר זמן האשראי שלהoverdue invoice
עסקהTransaction
עסקאותTransactions
דוח פירוט עסקאותStatement Of Account
נכסAsset
דף חשבון בנקBank Statement
מספר חשבון בנק בינלאומי International Bank Account Number (IBAN)
קוד מזהה בנקאיBank Identifier Code (BIC)
החברה לתקשורת בנקאית פיננסית בינלאומיתSociety for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT)
מספר ח.פcompany number ; Corporate number
מספר עוסק מורשהvat number
תעודת עוסק מורשהauthorized dealer certificate; registered dealer certificate
איחוד עוסקיםPartnership for VAT purposes
מספר ביטוח לאומיsocial security number
תוכנת הנהלת חשבונותAccounting Software
מע"מ אפסVat zero
פטור ממע"מ (הכנסה פטורה ממע"מ)VAT exemption
נסח שותפותpartnership extract
נסח חברהcompany extract
נסח חברה מלאfull company extract
מידע בסיסי על החברהBasic information on a company
הצעת מחירprice quote
הזמנת רכשPurchase order
תעודת משלוחdelivery note
תעודת התאגדות Certificate of Incorporation (cOI)
תאריך התאגדותdate of incorporation
רצף חשבוניותinvoices Sequence
רצף קבלותreceipts sequence
רב מטבעיMulti-Currency
רשימת מלאיinventory list
מלאי תמידיPerpetual inventory
תשלום מראשupfront payment
מייצגrepresentative
סגירת עסקbusiness closure
חזרה לתפריט

שכר / Payroll

אוצר מילים באנגלית לשימוש חשבי שכר ולכל מי שמתעסק בשכר.

תלוש שכרpay slip ; Pay stub ; Paycheck
תלוש אחרון ; תלוש סיום העסקהfinal settlement pay slip
תלוש שכר אלקטרוניElectronic paychecks
גיליון שכרPayroll
משכורת ; שכרSalary ; Wage
משכורת חודשיתMonthly Salary
משכורת יומית ; שכר עבודה עובד יומיdaily salary; daily rate of pay
משכורת חלקיתPartial salary
משכורת בעד משרה נוספתSalary for another job
משכורת גלובלית (עבור שעות נוספות)Global Extra Hours Supplement
משכורת 13Salary 13
עבודה במשמרותShift work
שכר מינימוםminimum wage
עובדEmployee
מעסיק ; מעבידEmployer
מעסיק עיקריmain employer
זקיפת שוויValue Charging
גילום שוויGrossing up
אובדן כושר עבודה (אכ"ע)Loss Of earning Capacity ; Loss of working capacity
יום עובדהWorkday
מס שוליMarginal income tax
שיעור מס שוליMarginal tax rate
מס פרוגרסיביGraduated tax; Progressive tax
אחוז משרהAppointment percentage
החזקת טלפוןPhone allowance
החזקת רכבCar allowance
הוצאות ביגודclothing expenses
איזון אקטוארי Actuarial balance
אישור תיאום מסTax assessor authorization
אש"ל (אירוח, שינה, לינה) בארץtravel and living expenses ; living expenses
אש"ל נסיעה לחו"ל travel and living expenses abroad ; living expenses Abroad
בגדי עבודהWorking clothes
בונוס (מענק)Bonus
בונוס שנתיannual bonus
מענק שימורretention bonus
מענק פרישהRetirement Grant
מענק פרישה חייבTaxable retirement grant
מענק פרישה פטורTax-free retirement grant
פריסת מענק פרישהRetirement Grant spread
מענק הסתגלותadjustment grant
שימור עובדיםEmployee retention
כרטיס עובדemployee card
ביטוח מנהליםSenior employees insurance ; Managers Insurance
קרן פנסיהPension Fund
קרן השתלמות study fund; education fund
קרן השתלמות עד התקרהUp to the ceiling of the salary recognized to tax
קופת גמלBenefit fund ; provident fund
קופת גמל לפיצוייםprovident fund for severance pay
ביטוח אובדן כושר עבודהLoss of working capacity insurance
ביטוח בריאותHealth insurance
דמי ביטוח בריאותHealth insurance contributions
ביטוח חייםLife insurance
ביטוח לאומיSocial security
דמי ביטוח לאומיNational insurance contributions
בן זוג רשוםRegistered spouse
פרישהRetirement
גיל פרישהRetirement age
פרישה מוקדמתEarly retirement
פרישה בגיל פרישהRetirement at retirement age
פרישה עקב פטירהRetirement due to death
תוכנית פרישהRetirement plan
פנסיהpension
דיווח אחידuniform reporting
דיון שכרSalary (wage) discussion
דיני עבודהLabor law ; Labour law
דמי אבטלהUnemployment benefit
דמי מחלהSickness benefits ; Sick leave
דמי לידהmaternity benefit
הבראהConvalescence
תשלום הבראהConvalescence pay
תשלום ימי חגHoliday allowance
תשלום ימי מחלהsick pay
תשלום ימי מחלה על פי חוקsick pay law
פדיון ימי מחלהsick leave buy back
פדיון ימי חופשהleave buy back
תשלומי חובהCompulsory Payments
הסכם עבודהLabor agreement ; employment contract ; Employment agreement
הסכם אישיPersonal agreement
תנאי העסקהTerms of employment
הודעה מוקדמתAdvance notice
תקופת הודעה מוקדמת advanced notice Period (Notice period)
פיצוי בגין אי מתן הודעה מוקדמתearly notice compensation ; compensation for lack of timely notification
הוצאות נסיעה לחו"לTravel expenses ; Travelling Allowance
החזר הוצאותReimbursement ; reimbursed expenses
טופס החזר הוצאותexpense reimbursement form
החזר מס Tax Refund ; tax return
שווה כסףPayment in kind
הטבה ; תגמולBenefit
החזר שכר payback
הפקדות מעסיקemployer deposits
הפקדות עובדemployee deposits
העדרותAbsence
היקף משרהAppointment percentage
המוסד לביטוח לאומיNational Insurance Institute
קידוםPromotion
הערכת ביצועיםJob evaluation
הפרשות (בשכר)Contribution fees
הפרשה לפנסיהpension Contribution
התפטרותResignation
מכתב התפטרותletter of resignation
מכתב פיטוריםdismissal letter
הודעת פיטוריםnotice of dismissal
פיטורי מעסיקDismissal (by the employer)
זכויות סוציאליות ; תנאים סוציאלייםSocial benefits
הטבות לעובדEmployee benefit ; Employee compensation
הטבות נלוותfringe benefits
תלושי חג ; תלושים לחגgift certificate
חופשה ללא תשלום (חל"ת)Unpaid leave ; leave of absence
חופשת לידהMaternity leave
תשלום חלף הודעה מוקדמתPay in lieu of advance notice
יחסי עובד מעבידEmployee employer relationship
יחסי עבודהLabor Relations
שכר בסיס Base wage ; basic salary ; base salary
שכר נטוnet pay
מדיניות השכרWage policy
מדרגות מס הכנסהGraduated tax scale ; Tax brackets
מס הכנסה שליליNegative Income Tax
מחלהSick leave
מחלת בן משפחהFamily illness leave
שירות מילואיםReserve service
מס יסףSurtax
מקדמהAdvance
רכיבי השכרWage components
משרה חלקיתPart time employment
משרה מלאהFull time employment
נוכחותAttendance
שעון נוכחותTime clock
נטו לתשלוםTake home pay
שעות נוספותOvertime ; Extra Hours
נקודות זיכויCredit Points
עלות מעבידCompensation costs
פידיון חופשהPaying in lieu of annual leave
פיצויי פיטוריןSeverance pay
פקיד שומהAssessor ; Assessing Officer
קצבת זקנהOld age allowance
תוכנית אופציות לעובדים ESOPEmployee Stock Ownership Plan (ESOP)
הקלות מסTax Reliefs
הטבות מסTax Benefits
ניכויים ; הורדות בשכרdeductions
ניכוי מסTax Deduction
ניכויי חובהCompulsory deductions
פטוריםExemptions
פטור ממסTax Exemption
זיכוי מסtax credit
תשלומי מסיםTax Payments
תיאום מסincome) Tax Coordination)
תושב חוזרReturning Resident
זכויות מסTax Rights
מענק עבודה (מרשות המסים / ביטוח לאומי)Work Grant
טופס 101Form 101 – Employees Card
קיבוע זכויותFixation Of Rights
קנסFine
שמירת ותקseniority rights dragging
שמירה על רצף זכויותDrag-Along Rights
ימי חופשהvacation days
ימי חופשה שנתייםannual leave
ימי חופשה לא מנוצליםunexploited leave days
ימי מחלהsick days
מסלקה פנסיוניתpension clearing house
שכר סופריםHonorarium
תמריץincentive
חוק שעות עבודה ומנוחהThe Work and Rest Hours Law
שבוע עבודהWorkweek
יום מנוחהrest day
רכב חברהCompany car
רכב צמודTake-home vehicle
סעיף 14 Clause 14 of the Severance Pay Law ; Section 14
סודיותConfidentiality
הסכם אי תחרותNon-Compete Agreement ; Non-competition Agreement
סעיף אי תחרותNon-Compete clause
תקופת אי תחרותNon-Compete Period
תשלום בגין אי תחרותnon-compete payment
הטרדה מיניתSexual Harassment
תפקידposition
סמכויות התפקידScope of Employment
תאונת עבודהWork accident ; work injury
עבודה מועדפת ; עבודה נדרשתRequired Work ; preferred Work
מענק עבודה מועדפתRequired Work Grant ; preferred Work Grant
עבודה חיוניתvital work
תגמול בכיריםExecutive Compensation
תגמול הוניEquity Based Compensation
תגמול מובטחGuaranteed Pay
תגמול משתנהVariable Pay
לשכת שירות שכר Payroll service bureau ; Payroll Bureau
שכר במיקור חוץpayroll outsourcing
מעבר לעבוד בחו"ל ; רילוקיישןRelocation
תחלופת עובדיםEmployee turnover
תושב ישראלIsraeli Resident
עולה חדשNew Immigrants
תושב חוזרReturning Resident
תושב חוזר ותיקSenior Returning Resident
תושב חוץForeign Resident ; non-resident
צו הרחבהextension order
מדיניות משאבי אנושhr policy
שימועhearing
קופה מרכזית לפיצוייםCentral fund for severance payments
טופס 161 Form 161 – Employer's notification about the employee’s retirement from work
רצף פיצוייםseverance continuity
רצף קצבהpension continuity
חזרה מרצף קצבהrevoking the pension continuity
ניהול אישי של החסכון הפנסיוני Individual Retirement Account (IRA)
חזרה לתפריט

משפטים ומילים לקורות חיים / Resume C.V

משפטים ומילים באנגלית למשרות כספים שאפשר להשתמש בהם להכנת קורות חיים באנגלית או ללינקדין.
חפשו פשוט משפט שבאמת עשיתם במהלך עבודתכם ואתם רוצים להכניס לקורות חיים, שימו לב להתאים אותו אליכם.
אם אתם מחפשים עבודה וצריכים לשפר את קורות החיים באנגלית, כתבתי מדריך קצרצר איך ניתן להשתמש ב-ChatGPT לצורך שיפור קורות החיים.

משפטים באנגלית לקורות חיים לעוזרות חשב, חשבות וסמנכ"לי כספים:

תכנון, פיתוח ויישום תהליכי עבודה ונהלים פיננסיים חדשיםPlan, develop and implement new financial working processes and procedures
לספק עדכונים פיננסיים מקיפים להנהלה ע"י הערכה, ניתוח והרמת דגלים אדומים כשצריךProvide comprehensive financial updates to management by evaluating, analyzing, and raising flags as needed
פיקוח ותמיכה בצוות הנה"חSupervise and support the accounting team
פיתוח ואכיפת נהלים פנימים הממקסמים את השמירה על נכסי החברהDevelop and enforce internal controls to maximize the protection of the Company's assets
יישום ותחזוק של נהלי הבקרה הפנימיים להבטחת הדיוק ואמינות המידע הכספי של החברהImplement and maintain internal controls to ensure the accuracy and reliability of the company's financial records
עזרה להנהלה בזיהוי הזדמנויות לשיפור הרווח וחיסכון בעלויותHelp management to identify profit improvement opportunities and cost savings
עזרה בניהול ההון של החברהHelp manage the company’s equity
עבודה עם רואי החשבון המבקרים של החברה על הסקירות הרבעוניות והדוח השנתיWork with the company's external auditors on quarterly reviews and annual audits
ביצוע משימות אד הוק Undertake ad-hoc tasks
השתתפות בסגירות החודשיות ובאיחודParticipate in the monthly closure process and consolidation
הובלת תהליך הסגירה החודשי והשנתי של החברה וחברות הבנות שלהLead the monthly and annual closing processes for the company and its subsidiaries
הכנת דוחות ותזרים מזומנים חודשיים, רבעונים ושנתיים מאוחדיםPrepare Monthly, Quarterly, and Annual consolidated financial statements and cash flows
ניהול ועמידה בדרישות הדיווח הממשלתיות, והכנת דוחות מס מקומיים וגלובליםManage and comply with government reporting requirements, statutory financial statements and tax fillings globally
להיות חלק מבניית תהליכים לשיפור האוטומציה, הטמעה ופיתוח של מערכות המידע של החברהPlay a role in building processes and improving automation, implementation, and development of company information systems 
לספק תמיכה פיננסית למחלקות/פונקציות אחרותProvide financial support to other departments\functions
ניהול תהליכי הסגירה והדיווח החודשי של חברות הבנותManage subsidiaries' month-end closing and reporting processes
הכנה ומעקב אחר התקציב מול בפועלPrepare and monitor the actual performance against the current budget
פיקוח על תהליך הגבייה והפקת חשבוניות ההכנסה ודיווח חשבונאי נאות בהכרה בהכנסות בהתאם לנהלי החברהSupervise timely billing and invoicing of all revenue and proper accounting functions as per the company policy on revenue recognition
שיתוף פעולה עם חשבת השכר לקליטת פקודת שכר לספריםCollaborate with the Payroll Manager to process payroll entries for salary
פיקוח על תהליך תשלום חשבוניות ספק ושכר עובדיםOversee A/P processes and payroll
פיקוח ותמיכה בצוות הנה"ח וחשבת השכר  Overseeing and supporting the bookkeeper and payroll controller work
פיקוח על מעגל ההכנסות החברה כולל הכרה בהכנסה, חיוב לקוחות, גבייה וטיפול בגבייה במזומןOversee the Company’s revenue cycle, including revenue recognition, billing, collections, and cash application processes
עזרה בתכנון ותיעוד בקרות פניםAssist in design and documentation of internal controls
תמיכה בהטמעת ויישום תקני חשבונאות בהתאם לעמידה בUS-GAAPSupport in the implementation of new accounting standards in order to comply with US-GAAP
הכנת דוח שריפת מזומניםPrepare monthly cash burn
חזרה לתפריט

משפטים באנגלית לקורות חיים ולינקדין למנהלות חשבונות וחשבות שכר:

ניהול הדיווח החודשי והדיווח למוסדות המדינה כולל מע"מ, ביטוח לאומי, מס הכנסה, ניכויים, 856 ו-126Manage the monthly submissions and reporting to governmental authorities including VAT, Social Security, income tax, Withholding tax, 856, 126.
ביצוע התאמות חשבון באופן יומי, כולל חשבונות חייבים,זכאים וחשבונות ראשייםMaintain and record daily accurate and up-to-date financial records including AP, AR, and General ledger
ניהול חשבונות הבנק וביצוע התאמותMaintain bank account ledgers and perform reconciliations
ניהול כל תהליך חשבונות הזכאים, כולל קליטת חשבוניות, הכנת תשלומים והתאמת החשבונותFull cycle processing of Accounts Payable, record invoices, prepare payments and reconciliations
ניהול חשבונות ספקים כולל הקמת לקוח חדש (מקומי וזר) והתאמת החשבונותAccount payable management including new vendor creation (local and foreign), account payables reconciliation
עבודה בסביבה רב מטבעית, טיפול בהעברות כספיות והמרות מט"חWork in a multi-currency and international environment handling financial transactions and conversions accurately
התאמת חשבונות בנק וכרטיסי אשראיReconcile bank and credit card accounts
טיפול על בסיס חודשי בהוצאות לשלם והוצאות מראשHandle/Manage accruals and prepaid expenses on a monthly basis
רישום הוצאות מראש והפחתתם Record pre-paid expenses and amortization
תחזוק פעולות סגירת ספרים על בסיס חודשי, רבעוני ושנתי, כולל פקודות יומן, התאמות ואיחודים Maintain the accurate and timely monthly, quarterly, and year-end accounting close activities and deliverables, including journal entries, reconciliations and consolidations
אחריות על אישור הוצאות עובדים / דוחות נסיעה והחזרי הוצאותResponsibility for employee expense/ travel reports approval and reimbursement
תמיכה בתהליכי הביקורת הפנימית והחיצונית, כולל הכנת מסמכים הנדרשים מרואי החשבון החיצונייםSupport any internal and external audit processes including the preparation of requested documents and interaction with the auditors
עזרה ותמיכה בהתהליך סגירת סוף שנה ועם דוחות שוטפיםAssist and support with the year-end audit process and other ongoing reporting tasks
עזרה בעת הצורך בתהליך הסגירה הרבעוניAssist with audit and quarterly closing support as necessary
ביצוע פרויקטים פיננסים מיוחדים ואד הוק Perform general finance duties and ad-hoc special projects
ביצוע פרויקטי הנה"ח אד הוק לפי הצורךAd hoc accounting projects as needed
עזרה בשיפור ופיתוח מדיניות ונהלים חשבונאייםAssist in improving, and developing, accounting policies and procedures
ניהול לקוחות כולל הפקת חשבונות וגבייה ע"פ אשראי הלקוחManage Accounts receivable including issuing invoices and ensuring timely collection
ביצוע בקרה לדוח גיול לקוחותPerform customer aging control
רישום רכוש קבוע ופעולות פחתRecord fixed assets and depreciation
ניהול תהליך השכר מקצה לקצה לעובדיםManage end-to-end payroll processes for employees
אחריות על תהליך השכר ל-(מספר) עובדים Responsible for payroll process for (number) employees
ניהול מעקב הנוכחות של העובדים, כולל העסקת עובדים חדשים, פיטורים, חופשות, מילואים וכו'Manage employee attendance, including new hires, terminations, vacation, military reserve, etc
ניהול מערכת הנוכחות – משיכת דוחות, פתרון בעיות באופן שוטף עם מחלקת משאבי אנוש והדרכת עובדיםManage the attendance systems- pull reports, ongoing iteration with the HR department, and guidance of employees
עבודה שוטפת מול חברות הביטוח כולל הכנת מסמכים רלוונטים לקליטת עובדים וסיום העסקת עובדOngoing interaction with the insurance agency, including preparation of the relevant forms for new hires and terminated employees
מוקד לעובדים בנושא שאלות שכר A focal point for employee's payroll queries
סקירת נתוני השכר החודשיים כולל הכנת דוחות אנליטייםReview of monthly payroll recording including analytical paper works
פיתוח ויישום מדיניות ונהלי שכרDevelop and implement payroll policies and procedures
חזרה לתפריט

השכלה, יכולות ואחר / Education, Skills & Others

B.A בכלכלהB.A. in Economics
B.A בכלכלה וחשבונאותB.A in Accounting and Economics
רואה חשבון מוסמךCertified Public Accountant (CPA)
אנגלית שוטפתFluent English
אנגלית מצוינת – כתיבה ודיבורExcellent English – both written and verbal
אנגלית ברמה גבוההHigh level of English
בעל שליטה ביישומי מייקרוסופט אופיסProficient in MS Office
מיומנות גבוהה באקסלHigh proficiency in Microsoft Excel
ניסיון רב באקסלStrong Excel experience
עצמאי (ביצועיסט)Hands-on
שחקן קבוצתיTeam player
שחקן קבוצתי עם יכולות תקשורת בינאישיות מצוינותTeam player with excellent communication and interpersonal abilities
לומד מהרFast learner
יכולת לעבוד תחת לחץAbility to work under pressure
בעל גישה אקטיבית לפתרון בעיותProactive approach to problem-solving
יכולת לעבוד תחת לוחות זמנים צפופיםAbility to work with tight deadlines
יכולת תשומת לב לפרטיםAttention to detail
בעל יכולת לעבוד בסביבת עבודה אינטסיביתAbility to work in a fast-paced environment
סקרןCurious
בעל יכולת למידה עצמית Self Learner
חזרה לתפריט

יחסים פיננסים / Financial Ratios

אמות מידה פיננסיותCovenants
יחס הון חוזרWorking Capital Ratio
יחס הון למאזןAsset to Equity Ratio
יחס הון עצמי להתחייבויותDebt To Equity Ratio (D/E)
יחס שוטףCurrent Ratio
יחס מהיר (נזילות מיידית)Quick Ratio
שיעור תשואה פנימיInternal Rate Of Return (IRR)
תשואה על ההון ; תשואה להוןReturn On Equity (ROE)
תשואה על הנכסיםReturn On Assets (ROA)
תשואה לפרעוןYield to maturity(YTM)
החזר השקעהReturn On Investment (ROI)
הכנסה תפעולית נטוNet Operating Income (NOI)
מחזור לקוחותReceivable Turnover
מחזור מכירותsales turnover
מחזור המלאיInventory Turnover
מחזור ספקיםPayables Turnover
יחס ימי מלאיDays Sales Of Inventory
יחס ימי ספקיםDays Payable Outstanding
יחס ימי לקוחותDays Sales Outstanding
מזומנים חופשיים למניהFree cash flow Per Share
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization (EBITDA)
מכפיל אבידיהebitda ratio
מכפיל הון ; מכפיל שוק להוןPrice To Book Ratio (P/B ratio) ; Market to book value
מכפיל רווחPrice Earnings Ratio (P/E ratio) ; Trailing P/E 
מכפיל רווח עתידי Forward Price Earnings Ratio ; Forward P/E ratio
מכפיל מכירותPrice To Sales Ratio (P/S)
מעגל הפקת מזומנים Cash Conversion Cycle (CCC)
הון חוזרWorking Capital
הון מושקעInvested Capital
הכנסה שנתית צפויה Annual Recurring Revenue (ARR)
הכנסה חודשית צפויה(Monthly Recurring Revenue (MRR
הכנסה ממוצעת מלקוחAverage Revenue Per User (ARPU)
קצב צמיחה שנתי ממוצעCompound Annual Growth Rate (CAGR)
תזרים מזומנים חופשיFree cash flow (fCF)
שווי שוק Market Capitalization ; market cap
שווי פעילותEnterprise value (EV)
שיעור היווןcap rate ; Capitalization rate
חזרה לתפריט

דוחות אחרים, דיווחים וכללי

בחלק הזה יש מילים באנגלית אשר יכולות לשמש בשיחות, מיילים ודוחות אחרים (דוחות הנהלה, דוח חודשי, תמחיר, תקציב וכו').
חלק מהמילים שמופיעות בטבלה הזאת מופיעות גם בטבלאות אחרות בעמוד, עדיין החלטתי לשים אותן גם פה בשביל שיהיה יותר קל לנווט.

אגרה שנתיתannual fee
אגרות חוב (אג"ח)Bonds
אגרות חוב בריבית קבועfixed rate bonds
אגרות חוב בריבית משתנהFloating-rate Bonds
אגרות חוב ללא קופוןNon-coupon bonds ; Zero-coupon bond
אגרות חוב מבוטחותsecured bonds
אגרות חוב צמודות מדדIndex-Linked Bonds
אגרות חוב להמרהConvertible bonds
אגרגציהAggregation
אוטומציהAutomation
אורך חיים כלכליEconomic life
אורך חיים שימושייםUseful life
אזהרת רווחProfit Warning
אי עמידה בתנאי הלוואהdefault
אי פרסום דוחות (כישלון בפרסום דוחות)Failure to Publish Statements
איחודconsolidation
איחוד הוןCapital Consolidation
איחוד מניותstock consolidation; reverse stock split
אינטגרציה (שילוב)Integration
אישור מיזוגMerger clearance
אישרורratification
אירוע אשראיCredit Event
אירועי משקיעיםInvestor events
אמצעי שליטהmeans of control
אנונה; זרם תשלומיםAnnuity
אנליזהAnalysis
אסטרטגיה עסקיתbusiness strategy
אסטרטגית יציאהExit Strategy
אסיפה כלליתgeneral meeting
אסיפה מיוחדתspecial general meeting ; Special Meeting
אסיפה שנתיתannual general meeting ; Annual Meeting
אסיפת סוגclass meeting
ארגון מחדש Restructuring ; reorganization
ארכהgrace
אשראי בר דיווחReportable Credit
בדיקת נאותותDue Diligence (DD)
בינה עסקיתBusiness Intelligence (BI)
ביצועים כספייםfinancial performance
בלאיWear and tear
בנק מרכזיCentral Bank
בנק סולקAcquiring bank ; Acquirer
בסיטונאותwholesale
בערבון מוגבל (בע"מ)Limited Liability (LTD)
בקרהControl
בקרה פנימיתInternal Control
ברוטוGross
בתוך הכסףIn the money (ITM)
גידורhedging
גיוס הוןCapital Raising
גיוס כספים ; התרמהfundraising
גילוי נאותproper disclosure
גיליון אלקטרוניspreadsheet
גירעוןDeficit
גרעין שליטה ; אמצעי שליטהControlling Interest
דוחReport
דוח אחריות תאגידית ; השקעה אחראיתEnvironmental, Social, and Governance (ESG); Socially Responsible Investment (SRI)
דוח הנהלהManagement Report
דוח הצעת מדףShelf Offer Report
דוח כספי מקוצרCondensed Financial Statement
דוח נאמןTrustee Report
דוח סולוnon-consolidated report
דוח פרופורמהpro forma statement
דוח רבעון ראשון1st Quarter Report
דוח רבעון שני2nd Quarter Report
דוח רבעון שלישי3rd Quarter Report
דוח תקופתי Periodic Statement ; Periodic report
דיבידנדDividend
דיבידנד בעיןin-kind dividend
דיוקAccuracy
דיווח מגזריsegment reporting
דיווח מתקןRevised disclosure
דיווח של תאגיד קטןsmaller reporting company ; Small Corporate Reporting ; Small company Reporting
דילולDilution
דיפולטDefault
דמי ביטול עסקהbreakup fee
דמי ניהולmanagement fee
הבורסה למניות טכנולוגיות בארה"ב (נאסד"ק)National Association of Securities Dealers Automated Quotations (NASDAQ)
הבורסה לני"ע בניו יורקNew York Stock Exchange (NYSE)
הבורסה לני"ע בת"אTel Aviv Stock Exchange (TASE)
הבשלהvesting
הבשלה הפוכהReverse Vesting
הגדרת מטרותGoal setting
הגנת אנטי דילולAnti dilution protection
הודעה משלימהSupplementary Notice
הון מניות רשוםregistered capital; Authorized capital
הון מניות מונפקIssued capital
הון מניות מונפק ונפרעpaid up share capital
הון מניות מונפק ולא נפרעunpaid up share capital
הון רשום למסחרCapital Listed for Trading
הוצאה חד פעמיתone time expense
הוצאות גבייה (עמלות סליקה)Collection Cost
הוצאות על הון ; הוצאות על רכישת נכסיםCapital Expenditure (Capex)
הוצאות חוזרותRecurring Expenses
הוצאות ישירותDirect costs
הוצאות עקיפותIndirect costs
הוצאות שוטפותcurrent expenses ; ongoing expenses
הוצאות שונותMiscellaneous Expense
הוצאות שיווקMarketing Expense
הוצאות תפעוליותOperating Expenses (Opex)
הוצאות תקורהOverhead Costs
החוק לצמצום השימוש במזומןThe Reduction Of Use Of Cash Law
החזרת ערך שנמחק מהספריםwrite back
החלטות דירקטוריוןBoard of Directors Decisions
הטמעהImplementation
הטמעת מערכתSystem Implementation
הטמעת מערכות מידעImplementation of information systems ; Information systems implementation
היוון הוצאותCapitalization Of Expenses
היוון תזרימי מזומניםdiscounted cash flow (DCF)
הכנסהRevenue
הכנת תקציבBudgeting
הכרה בהכנסהRevenue Recognition
הלוואהLoan
הלוואה בגרייסloan in grace period
הלוואת בולט (בוליט) ; הלוואת גישורBullet loan
הלוואת בלוןBalloon loan
הנחה בגין העדר סחירותDiscount for Lack of Marketability
הנפקה Public Offering
הנפקה למוסדיים Institutional Offering
הנפקה לעובדיםEmployees Offering
הנפקה פרטיתPrivate Offering
הנפקה ראשונית בבורסה (מעבר מפרטית לציבורית)Initial Public Offering (IPO)
הנפקת זכויות ; הצעה בדרך של זכויותRights Offering ; Rights issue
הסדר חוב ; תספורתDebt restructuring
הסכם בין בעלי עניין ; הסכם בעלי ענייןAgreement between Interested Parties
הסכם מייסדיםFounders Agreement
הסכם סודיותNon-Disclosure Agreement (NDA)
הסכם safe Simple Agreements for Future Equity (SAFE)
הסכם עלות פלוסCost-plus contract
הסכם עלות פלוס אחוזCost plus percentage of cost
הסכם עלות פלוס סכום קבועCost plus fixed-fee
הסכם עקרונותTerm Sheet
הסכם רכישת מניותShare purchase agreement (SPA)
הסכם שכירותLease agreement
הסכם תנאי שירותService Level Agreement (SLA)
העברת שליטהTransfer of Control
סדר הנושים בפירוק ; סדר העדיפות בחלוקת כספיםLiquidation Preference
הערכה מחדשreassessment
הערכת מלאיinventory valuation
הערכת סיכוניםrisk assessment
הערכת שוויValuation ; Value Estimation
הפחתה על בסיס קו ישר (נכסים בלתי מוחשיים)Amortization on a straight-line basis
הפחתה על בסיס קו ישר (רכוש קבוע)Depreciation on a straight-line basis
הפחתת הוןCapital Reduction
הפסדLoss
הפצהdistribution
הפרטהPrivatization
הפרשהProvision
הפרשות (הוצאות ברווח והפסד)Provisions
הפרשה למסProvision for income taxes
הצמדהLinkage
הצמדה למדדIndex Linkage
הצעה ישירה לציבור (של מניות)direct offer to the public
הצעה לא אחידהbook building
הצעה עסקיתbusiness proposal
הצעה פרטית (להנפקת מניות)private placement
הצעת מכרOffer for Sale (OFS)
הצעת מדףShelf Offering
הצעת רכשTender Offer
הצפת ערךunlocking value
הקצאהAllocation
הקצאת עלויותcost Allocation
הקצאת עלות רכישהPurchase Price Allocation (PPA)
הרבעון האחרוןmost recent quarter (MRQ)
הרמת מסךPiercing the corporate veil
השלמת עסקהclosing
השפעה מהותיתsignificant influence
השקעהInvestment
זימון אסיפה כלליGeneral Meeting Scheduling
זכויות בעלי המיעוטMinority Interest
זכויות במקרקעין ; זכות במקרקעיןland rights
זכויות הצבעהvoting rights
זכויות לעליית ערך מניהStock Appreciation Rights (sAR)
זכויות שאינן מקנות שליטה (זשמ"ש)Non Controlling Interest
זכות מצרנותPreemptive rights
זכות סירוב ראשונהRight of First Refusal (ROFR)
זכות קיזוזoffsetting right
זמן ארוךLong-term
זמן קצרShort-term
זרימת כספים החוצה (מהחברה)Cash Outflow
זרימת כספים פנימה (לחברה)Cash Inflow
זרימת העבודה ; תהליך העבודהWorkflow
חבילת דיווח כספיFinancial Reporting Package
חברת אשראי המנפיקה כרטיס אשראיCredit card issuer
חדל לכהן כרואה חשבון מבקרResignation as Auditor
חוכרlessee
חובת ההצטרפותBring Along
חזויexpected
חזון החברהcompany vision
חייב והחזקbill and hold
חילוטForfeiture
חיתוםunderwriting
חלוקה אסורהProhibited distribution
חשבונאות ניהוליתManagerial accounting ; Management accounting
חשיפה לסיכוןRisk Exposure
טבלת הוןCap Table (Capitalization Table)
טיוטת תשקיף Draft Prospectus
יבואimport
יועץ עסקיbusiness consultant
יעדים פיננסייםfinancial goals
יצואexport
ירידה לפרטים, ניתוח נתוניםDrill Down
ירידת ערךImpairment
ירידת ערך מוניטיןGoodwill Impairment ; Impairment of goodwill
ירידת ערך למחיר מימוש נטוWrite-down to net realisable value
ישום IFRS ותקנים חשבונאייםImplementation of IFRS & Accounting Standards
ישותEntity
ישות קטנהSmall Entity
יתרון לגודלeconomies of scale
כושר פירעוןsolvency
כלכלת היחידהunit economics
כתב התחייבותDebenture
להקים חברהestablish company
לווהdebtor
לוח זמנים לדוחות כספייםFinancial Reports Schedule
לוח סילוקיןAmortization Schedule
לקוחות פוטנציאלים prospects ; potential customers
לקוחות פעיליםActive customers
לשכת רואי החשבון בישראלThe Institute of Certified Public Accountants in Israel
מבנה אירגוניOrganizational structure
מבנה משפטיLegal Structure
מבנה עלויותcost structure
מגזרSegment ; Sector
מדדIndex
מדד המחירים לצרכן(Consumer price index (CPI
מדדי ביצוע מרכזייםKey Performance Indicators (KPI)
מדידת עלות המלאיMeasurement of inventories
מדיניות דיבידנדDividend Policy
מדיניות תגמולremuneration policy
מודל עסקיBusiness Model
מוחזק לפדיוןHeld-to-maturity (HTM)
מוניטין שליליnegative goodwill
מועד ביצוע העסקהClosing
מועד פרסום הדוחותStatements Release Date
מועצת רואי החשבוןAccountants Council
מוצר מדבקהwhite-label product
מוצר משליםComplementary Good
מזומנים הניתנים לשימוש מיידיcash on hand
מזכר הבנותmemorandum of understanding
מחוץ לכסףOut of the money (OTM)
מחזורTurnover
מחילת חובDebt relief
מחיקת נכס מהספריםWrite off
מחיר מימושexercise price
מחירי העברהTransfer Pricing
מחכירLessor
מטבע ההצגהpresentation currency
מטבע הפעילותfunctional currency
מטבע חוץ foreign currency ; Foreign Exchange (Forex)
מידע צופה פני עתידForward-Looking Statement
מיוןSorting
מיזוגMerger
מיזוג במהופךreverse merger
מיזוגים ורכישותMergers and acquisitions (M&A)
מיחזור משכנתא / מיחזור הלוואת רכבRefinancing
מימון באמצעות הנפקת מניותequity financing
מימון חובdebt financing
מימוש אופציהExercise option ; exercising
מימוש הפסדיםLosses Realization
מימוש ללא מזומן (אופציות)cashless Exercise
מימוש נטו (אופציות)Net Exercise
מינוי דירקטורDirector Appointment
מינוי דח"צExternal Director Appointment
מינוי נושא משרהAppointment of Executive Officer
מינוףLeverage ; Financial Leverage
מינוף תפעוליOperating leverage
מיקור חוץOutsourcing
מכתב אשראי, אשראי דוקומנטרי (א.ד)Letter of Credit (L/c)
מכתב אשראי בלתי חוזרirrevocable letter of credit (ILOC)
מכתב אשראי המתנה standby letter of credit (SBLC, SLOC) ; standby L/C
מכתב העדר תביעותAudit Letter
מכתב כוונותletter of intent (LOI)
מכתב למשקיעיםShareholder Letter
מכתב תביעות תלויותOutstanding Claims Letter
מלווהlender
ממשל תאגידיCorporate Governance
ממשקinterface
מנגנון במביBuy Me Buy You (BMBY)
מנוע צמיחהgrowth engine
מניות הטבהShares Bonus
מניות חסומותRestricted Shares Units (RSU)
מניות רדומותdormant stocks
מסמך רישוםRegistration Statement
מסמכי התאגדותIncorporation documents ; constitutional documents
מערכת לתכנון משאבי ארגוןEnterprise Resource Planning (ERP)
מפת דרכים (עסקית)roadmap
מרכז רווחprofit center
מרשם בעלי מניותShareholder Registry
משכוןCollateral
משרד ראשיHead Office
נוהל סגירת חודשmonth-end closing procedures
נוהל סגירת שנהannual closing procedures
נזילותLiquidity
נטוNeto
ניהול הון החברהEquity management
ניהול הוצאותexpenses management
ניהול מבוזרDecentralized Management
ניהול מרכזיCentralized Management
ניהול סיכוניםRisk management
ניהול קשרי לקוחותCustomer relationship management (CRM)
ניתוח אנליטיAnalytical Analysis
ניתוח שוקmarket analysis
נכס הבסיסUnderlying asset
נכסים בלתי מוחשייםIntangible Assets
נכסים בלתי שוטפים המוחזקים לצורכי מכירהNon-current Assets Held for Sale
נכסים מוחשייםTangible Assets
נסיעה עסקיתbusiness travel
נקי ממס / נקי ממסיםNet Of Tax; Net Of Taxes
נקודת איזוןbreak-even point
נתונים כספייםFinancial Data
נתונים כספיים עיקרייםFinancial Highlights
סוכןagent
סוגי מניותclasses of shares
סוף שנת הכספיםFiscal Year Ending (FYE)
סיווג מחדשReclassification
סיכון מטבעForeign exchange risk
סיכון פיננסיfinancial risk
סימן מסחריTrademark
סכום בר השבהRecoverable Amount
סכום בר פחתdepreciable amount
סעיף תקציבי Budget item line ; Budget Line Item
ספין אוף (פיצול פעילות/חברה)spin-off
סקירה אנליטיתanalytical review
עלויות אחסוןstorage costs
עלויות אשראיBorrowing Costs
עלויות המרהcosts of conversion
עלויות עבודה ישירהdirect labor cost
עלויות מימושCost of disposal
עלויות מכירהselling costs
עלויות ספציפיותspecific costs
עלויות רכישהcosts of purchase
עלויות תפעולOperating cost
עלות היסטוריתHistorical cost
עלות המוצרProduct Cost
עלות משתנהVariable Cost
עלות קבועהFixed Cost
עלות רכישת לקוחCustomer Acquisition Cost (CAC)
עלות שחלוףReplacement Cost New ; Replacement Cost
עלות שקועהsunk cost ; retrospective cost
עסקה עם בעל שליטהTransaction with Controlling Party
עסקה עם נושא משרהTransaction with Executive Officer
עסקי ליבהcore businesses
עסקת החלףswap
עסקת סקנדרי ; עסקה שניוניתSecondary
ערך בספריםBook Value ; Carrying Amount
ערך גרט, ערך שיירsalvage value ; Residual value
ערך נוכחיPresent Value
ערך נקוב ; ערך נומינליFace value ; nominal value
ערך פנימיIntrinsic value
ערך ריאליreal value
צפויprobable
פחתDepreciation
פחת מואץAccelerated Depreciation
פחת יחידות ייצורunits of production depreciation
פחת סכום ספרות שנים יורדdeclining balance depreciation
פידיון אגרות חובRedemption of Bonds
פיצול הוןCapital Split
פיצול מניותstock split
פירוק חברהwinding-up ; Liquidation
פירוק חברה מרצון ; פירוק מרצוןVoluntary liquidation
פעילויות חוץforeign activities
פעילות עסקיתbusiness activity
פעילות שהופסקה ; פעילות מופסקתDiscontinued Operation
פקודת החברותthe companies ordinance
פרופיל החברהCompany Profile
פרטי התאגידCorporation Profile
פריטים כספייםmonetary items
פריטים לא כספייםnon-monetary items
פרסום תוצאות כספיותFinancial result release
פשיטת רגלBankruptcy ; Insolvency
צבירהAccrual
צבירותAccruals
צדדים קשוריםRelated Parties
ציודequipment
צמיחהGrowth
קמעונאותRetail
קרן כספיתMoney market fund
קשרי משקיעיםInvestor relations (IR)
רבעוןQuarter
רבעון מול רבעוןQuarter on Quarter (QOQ)
רודו שואוRoad show
רווחProfit
רווח גולמיGross Profit
רווח נקי (אחרי מס)Net Profit
רווח מתואם(Non Generally Accepted Accounting Principles (Non-GAAP
רווח על הנייר ; רווח בספריםpaper profit ; book profit
רווח תפעוליOperating Profit
רווחים ראויים לחלוקה (רר"ל)distributable profits
ריביתInterest
ריבית אג"חcoupon
ריבית בנק ישראלBOI interest rate
ריבית דריביתCompound Interest
ריבית ליבורLondon Interbank Offered Rate (LIBOR)
ריבית ממוצעתaverage interest rate
ריבית פרייםPrime rate
ריבית קבועהfixed interest rate
רווחיותProfitability
רישום חברהCompany Registration
רישום ללא הנפקהListing without Offering
רישום מיזוגmerger Registration ; Registration of merger
רישיון עסקBusiness License
רכישהAcquisition
רכישה אסטרטגיתstrategic acquisition ; strategic purchasing
רכישה במהופךreverse Acquisition
רכישה ממונפת(Leveraged buyout (LBO
רכישת חברותAcquisition of Companies
רכישת לקוחותacquiring customers
רכישת פעילותpurchasing business activity
רשות החדשנותIsrael Innovation Authority
רשם החברותRegistrar of companies
שווי הוגןFair Value ; fair market value
שווי מימוש נטוnet realisable value (NRV)
שווי פנקסני נטוnet book value
שווי שימושvalue in use
שווי שוקMarket value
שוק משניsecondary market
שוק ראשוניPrimary market
שטר חובPromissory Note
שיטת ממוצע משוקלל  Weighted Average method
שיטת נכנס אחרון יוצא ראשון (נאי"ר)Last in first out (LIFO)
שיטת נכנס ראשון יוצא ראשון (נרי"ר)first in first out method (FIFO)
שיעור נטישהChurn rate
שיעור פחתdepreciation rate
שיעור תשואה rate of return (RoR)
שיערוך נכסיםProperty Reappraisal
שירות משליםComplementary service
שנאת הפסדloss aversion
שנאת סיכוןRisk aversion
שנה מול שנהyear over year (YOY)
שנת הכספים האחרונה Last Fiscal Year (LFI)
שנת כספיםFiscal Year
שעבוד צףFloating charge
שעבוד קבוע ; שעבוד ספציפיfixed charge
שע"מSHA’AM – the Electronic Data Processing Service
שער הריביתInterest Rate
תאריך בשלותmaturity date
תאריך הכרזהDeclaration Date
תאריך יום האיקסEx-Dividend Date
תאריך יום קובעRecord Date
תאריך מימושexercise date
תאריך סגירהclosing date
תאריך פרעוןpayment date
תביעהlawsuit
תביעה נגזרתderivative suit
תובנותinsights
תוכנה כשירותSoftware as a Service (SaaS)
תוכנית עבודהwork plan
תוכנית עיסקיתbusiness plan
תוצאות אסיפה כלליתGeneral Meeting Results
תוצאות הנפקהListing Results
תחזית פיננסיתfinancial forecast
תיאור העסקBusiness Description
תמורה מותניתcontingent payment
תמחירCost accounting
תמחיר מבוסס פעילות(Activity-Based Cost (ABC
תמחיר ספיגהTotal absorption costing
תמחיר תהליכיםProcess costing
תמחיר תקןStandard Cost Accounting
תמלוגיםRoyalties
תנאי מתלהpending warranty
תקופהPeriod
תקופת דיווחReport Period
תקנון חברהArticle of association ; Corporate Charter
תקציבBudget
תקציב מלמטה למעלהbottom up budget
תקציב מלמעלה למטהTop Down budget
תקציר מנהליםExecutive Summary
תשואהyield
תשלום מבוסס ביצועים (ברכישת חברה)earnout
תשקיףProspectus
תשקיף להשלמהProspectus To Be Supplemented
תשקיף מדףShelf Prospectus
12 חודשים אחרוניםTrailing 12 months (TTM)
חזרה לתפריט

ביקורת וסקירה / Audit & Review

אומדן חשבונאיaccounting estimate
אי תלות רואה חשבון auditors independence
אימותverification
אישור יתרה חיוביPositive assurance
אישור רואה חשבוןauditor's certificate
אישור יתרה שליליNegative assurance
אתיקה מקצועיתprofessional ethics
בדיקה אנליטיתanalytical procedure
בדיקה מבססתsubstantive test
בדיקת ציותcompliance test
בדיקת תהליך walk through test
ביקורתaudit
ביקורת באמצעות מחשבComputer assisted audit techniques (CAATs)
ביקורת דוחות כספייםfinancial statement audit
בקרה פנימיתinternal control
גילוי דעתaudit statements
גלגול ניירות עבודהrolling forward prior audit workpapers
דגימהsampling
דגימה אקראיתrandom sampling
דוח בעקבות ביקורתAudit findings report
דוח מיוחדSpecial-Purpose Financial Statement
דיווח כספי לחברה בפירוקFinancial reporting under liquidation basis
הגבלת היקףScope limitation
הימנעות מחוות דעתDisclaimer of Opinion
היקף ביקורתaudit scope
היקף דגימהsampling scope
המוסד הישראל לתקינה בחשבונאותisrael accounting standards board
הנמוך מבין עלות או שוק (מלאי)Lower of Cost or Market
הסתייגות רואה חשבוןauditor's qualification
הערכת אפקטיביות הבקרה הפנימיתAssessing the system of internal control
הערת עסק חיGoing concern
הצגה מוטעיתmisstatement
הצגה מוטעית מהותיתmaterial misstatement
הצגה מחדשrestatement ; retrospective restatement
הצהרת מנהליםManagement representation
חוות דעתopinion
חוות דעת בלתי מסויגתUnqualified opinion
חוות דעת מסויגתqualified opinion
חוות דעת שליליתAdverse Opinion
חולשה מהותיתmaterial weakness
טעויות בתקופות דיווח קודמותprior period errors
טעות מהותית בדוחותMaterial Error in Statement
יחידה מניבה מזומניםcash-generating unit
יישום למפרעretrospective application
יישום מכאן להבאprospective application
כללי חשבונאותaccounting principles
לא מהותיimmaterial
מדידה מחדשRemeasurement
מדיניות חשבונאיתAccounting policy
מהותיmaterial
מידה סבירה של ביטחוןreasonable assurance
מיון מחדשreclassification
מכתב בעקבות ביקורתmanagement letter
מכתב נוכחותComfort letter
ממצאי ביקורתAudit findings
מתודולוגיהMethodology
נוהל ביקורתauditing procedure
ניירות עבודהAudit working papers
נכס כשירqualifying asset
נתיב ביקורתaudit trail
סיכון אי זיהויdetection risk
סיכון בקרהcontrol risk
סיכון ביקורתAudit risk
סיכון להצגה מוטעית מהותיתRisk of material misstatement
סיכון מובנהinherent risk
ספקנות מקצועיתprofessional skepticism
סקירה אנליטיתanalytical review
סקירת דוחות כספייםreview of financial statements
עקביותconsistency
עקביות במדיניות חשבונאיתConsistency of accounting policies
עקרון המהותיותmateriality convention
עקרון העקביותconsistency principle
עקרונות חשבונאייםAccounting Standards
עקרונות חשבונאיים מקובליםGenerally accepted accounting principles(GAAP)
עקרונות חשבונאיים מקובלים בארה"בUS Generally accepted accounting principles(US GAAP)
עקרונות חשבונאיים מקובלים בישראלIsraeli Generally accepted accounting principles(Israeli GAAP)
עריכת ביקורתconduct of an audit
עתיד הנראה לעיןForeseeable future
ציותcompliance
צפויה ברמה גבוההHighly probable
ראיות ביקורתAudit evidence
רשומות חשבונאיותaccounting records
שינויים באומדנים חשבונאייםChanges in Accounting Estimates
שינויים במדיניות חשבונאיתChanges in accounting policies
שיקול דעת מקצועיprofessional judgement
תוכנית ביקורתAudit plan
תיקון טעות סופרcorrection of typos
תקני ביקורתAuditing Standards
תקני ביקורת מקובליםGenerally Accepted Auditing Standards (GAAS)
תרמיתfraud
חזרה לתפריט

מס / Tax

דוח התאמה למסTax Adjustment Statement
רווח חשבונאיAccounting Profit
רווח הוןCapital gain
רווח הון מניירות ערך סחיריםCapital gain from marketable securities
מס רווחי הוןCapital gains tax
טופס רווח הוןcapital gain form
הוצאה מוכרתDeductible expense
הוצאה לא מוכרתnon Deductible expense
הוצאה עודפתexcessive expense
הוצאה מעורבתmixed Expense
הכנסה פטורהExempt Income
מסTax
הפסד לצרכי מסTax Loss
הוצאות מסTax Expense
הכנסות מסTax Income
הכנסה זקופהnotional income
הכנסה פאסיביתPassive income
אישורי מסtax certificates
מסים שוטפיםCurrent Tax
התחייבויות מסים נדחיםDeferred Tax Liabilities
נכסי מסים נדחיםDeferred Tax Assets
הפרשים זמניים / הפרשי עיתויTemporary Differences ; timing difference
הפרשים קבועיםPermanent Differences
בסיס המסTax Base
מכסcustoms duties
מס ישירDirect Tax
מס עקיףIndirect Tax
מס רכישהpurchase tax
מס שבח real estate appreciation tax ; Land appreciation tax
מס ירושהinheritance tax
מס רכושProperty Tax
מיסוי מקרקעיןReal Estate Tax
היטל השבחה betterment tax ; improvement tax
הפסד מועבר לצרכי מסTax Loss Carryforward
הפסד הוןCapital Loss
הפסד הון מועבר ; הפסדי הון מועבריםCapital Loss Carryforward
העברת הפסדי הוןcapital loss carryover
רווח מעליית ערךUnrealized Gain
הפסד מירידת ערך An impairment Loss
רווח לא מחולק ; רווחים לא מחולקיםUndistributed profit
מס על רווחים לא מחולקיםUndistributed Profits Surtax ; Undistributed profits tax
אירוע מסTaxable Event
פקיד שומהAssessor; Assessing Officer
רשות המסים בישראלIsraeli Tax Authority
מס בינלאומיInternational Tax
מיסויTaxation
מיסוי דיבידנדdividend taxation
מס דיבידנדDividend tax
דוח 1214Form 1214 – Annual Tax Report
פוזיציית מסTax Position
תכנון מסTax planning
תכנון מס אגרסיביAggressive Tax Planning
מגן מסtax shield
דחיית מסtax deferment
שחלוף נכסיםLike-Kind Exchange
שיעור מסTax rate
שיעור מס אפקטיביEffective tax rate
שיעור מס הכנסהincome tax rate
כפל מסDouble taxation
שומה ; שומת מסTax Assessment
מוניטין לצרכי מסtaxation of goodwill
הוראת שעהTemporary order
פקודת מס הכנסהIncome tax ordinance
העלמת מסtax evasion
הלבנת הוןmoney laundering
הצהרת הוןcapital declaration ; declaration of capital
קרן פיצוייםCompensation fund
עסקת אקראי random deal
מפקח מס הכנסהTax inspector
פרה רולינג ; החלטת מיסוי מקדמיתpre-ruling
שיעור מסtax rate
מס חברותcorporate tax
שיעור מס חברותcorporate tax rate
מס בשיעור קבועFlat Tax
דוח סטטוטורי ; דוחות לרשויותstatutory report
פריסת הכנסהIncome Spreading
יחידsingular
דוח שנתי ליחידsingular annual report
הכנסה חייבת (במס)Taxable Income; chargeable income
הכנסה לא חייבת (במס) non-taxable income
אי מיצוי זכויותnon take-up benefits
פרו רטהpro rata
מסים עירוניים Municipal Taxes
קרובrelative
גילוי מרצוןVoluntary Disclosure
בעל זכות שביושרBeneficial Owner
אמנה למניעת כפל מסTax Treaty
חוק לעידוד השקעות הוןEncouragement of Capital Investments Law
מוסד קבעPermanent Establishment
חשיפת מסtax exposure
העברה בין דורית (מס)Generation-Skipping Transfer Tax (GSTT)
השלכות מסtax consequences
ציות להוראות המסTax compliance
מקלט מסTax shelter
משלם המסTaxpayer
פריסת מענק grant spread
פריסה קדימהforward spread
פריסה אחורהbackward spread
ענף כלכליeconomic sectors
דוח שנתי מקוצר של הכנסותabridged report of income
אישור שנתי על ניכוי מס הכנסה מתשלומים המחייבים ניכוי מס במקור (טופס 806)Annual certification of income tax deduction from payments subject to tax deduction at source (form 806)
חזרה לתפריט

חוזה שכירות באנגלית / Lease Agreement

קישורים לחוזה שכירות לדוגמא מרחבי הרשת.

חוזה שכירות באנגלית
חוזה שכירות דירה באנגלית מאתר עיריית תל אביב – אפשרות להורדה ב-word או PDF
חוזי שכירות באנגלית בחינם למגוון נכסים באתר Jotform
חזרה לתפריט

מגזרים / Sectors

מגזרים באנגלית לפי בורסת ת"א. לחצו לצפייה בעשרות ענפים כלכליים באנגלית.

פיננסיםFinance
שירותים פיננסיםFinancial Services
בנקיםbanks
אשראי חוץ בנקאי (אח"ב)Non Banking Credit
ביטוחInsurance
בריאותHealthcare
ביוטכנולוגיהBiotechnology
קנאביסCannabis
מכשור רפואיMedical Devices
הייטקHigh Tech Technology
אנרגיה נקייהCleantech
אנרגיה מתחדשתRenewable Energy
ביטחוניותDefence
אלקטרוניקה ואופטיקהElectronics And Optics
פודטק ; טכנולוגית מזוןFoodtech
מוליכים למחצהSemiconductors
ציוד תקשורתCommunications Equipment
אנרגיהEnergy
מסחר ושירותיםCommerce & Services
נדל"ןReal Estate
ביומדBiomed
פארמהPharma
תעשייהIndustry
השקעה ואחזקותInvestment & Holdings
חזרה לתפריט
Scroll to Top
דילוג לתוכן