מס יסף – מס על הכנסות גבוהות Surtax

מס יסף הוא מס על הכנסות גבוהות של יחיד אשר נכנס לתוקף החל מ-1/1/2013 הוא חוקק במסגרת החוק לצמצום הגירעון ולשינוי נטל המס 2012.
המס הוא חלק מהמלצות ועדת טרכטנברג אשר הוקמה בעקבות המחאה החברתית ביוני 2011 (מחאת הקוטג').
המס נגבה כאחוז מעל תקרת הכנסה שנתית חייבת כפי שנקבעה לכל שנת מס.
מס היסף הוכנס לפקודת מס הכנסה בסעיף 121ב כתיקון 195 לפקודת מס הכנסה.

שימו 💚
יחיד שהכנסתו השנתית עולה על תקרת מס היסף מחויב בהגשת דוח שנתי למס הכנסה (טופס 1301).

מס יסף 2024

מס יסף שנת 2024 – 3% מהכנסות מעל שכר שנתי 721,560 ש"ח, 60,130 ש"ח שכר חודשי.

מעסיק אשר משלם משכורת העולה על 60,130 ₪ לחודש 721,560 ₪ לשנה ינכה בנוסף לשיעור המס השולי גם את מס יסף בשיעור של 3%.
מעסיק אשר משלם משכורת שחלה עליה תקנה 6 לתקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה), התשנ"ג- 1993 בסכום העולה על התקרה שנקבעה בסעיף 121 ב לפקודה, ינכה מאותה משכורת גם את המס הנוסף.
כלומר המעסיק מחויב על פי חוק לנכות משכר העובד את מס היסף במידה והגיעה להכנסה גבוהה מהתקרה.

מס יסף 2023

מס יסף שנת 2023 – 3% מהכנסות מעל שכר שנתי 698,280 ש"ח, 58,190 ש"ח שכר חודשי.

מעסיק אשר משלם משכורת העולה על 58,190 ₪ לחודש 698,280 ₪ לשנה ינכה בנוסף לשיעור המס השולי גם את מס יסף בשיעור של 3%.
מעסיק אשר משלם משכורת שחלה עליה תקנה 6 לתקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה), התשנ"ג- 1993 בסכום העולה על התקרה שנקבעה בסעיף 121 ב לפקודה, ינכה מאותה משכורת גם את המס הנוסף.

על איזה הכנסות חל מס יסף?

ההכנסות עליהן חל מס היסף מפורטות בפקודה בסעיף 121ב. (ה):

(ה)  בסעיף זה, "הכנסה חייבת" – הכנסה חייבת כהגדרתה בסעיף 1 וכמשמעותה בסעיף 89, למעט סכום אינפלציוני כהגדרתו בסעיף 88 וסכום אינפלציוני כהגדרתו בסעיף 47 לחוק מיסוי מקרקעין, ולרבות שבח כמשמעותו בחוק מיסוי מקרקעין, ואולם לגבי מכירת זכות במקרקעין בדירת מגורים כהגדרתה בחוק האמור – רק אם שווי מכירתה עולה על 4 מיליון שקלים חדשים והמכירה אינה פטורה ממס לפי כל דין; הסכום האמור יתואם בהתאם להוראות סעיף 9(ג2) לחוק מיסוי מקרקעין, ולעניין זה יהיה המדד הבסיסי כאמור באותו סעיף המדד שפורסם ביום ד' בשבט התשע"ג (15 בינואר 2013).

במרץ 2016 פירסמה רשות המסים הוראת ביצוע מספר 9/15 – מס על הכנסות גבוהות עפ"י סעיף 121ב לפקודה (תיקון 195 לפקודת מס הכנסה). בהוראת הביצוע ישנו פירוט של מהי הכנסה חייבת מבחינת מס יסף, דוגמאות והסברים על איזה הכנסות חל מס יסף.

דוגמאות להכנסות עליהן חל מס יסף

  • הכנסות שכר – הפרשי שכר, דמי פידיון חופשה,מענק פרישה או מוות, סכום המתקבל עקב היוון קצבה (ניתן לפרוס ולהקטין את חבות מס היסף).
  • הכנסות החייבות בשיעור מס מוגבל או בשיעור מס סופי
  • הכנסה חייבת בחו"ל.
  • הכנסה משבח מקרקעין כאשר שווי המכירה עולה על 4 מיליון ש"ח והמכירה אינה פטורה ממס לפי כל דין. הסכום האמור יתואם בהתאם להוראות סעיף 9(ג2) לחוק מיסוי מקרקעין (ניתן לפרוס אך מס היסף יחול במקרה זה מאחר ומדובר בפריסה טכנית).

חישוב מס יסף

כמו בכל חישוב מס מחשבים את כל ההכנסות החייבות בשנת המס, מההכנסות מפחיתים את התקרה השנתית אשר אינה מחוייבת במס יסף.
את התוצאה שהתקבלה מכפילים בשיעור מס היסף ומקבלים את סכום מס היסף.
מס הכנסות גבוהות שיש לשלם = שיעור מס היסף * (תקרת ההכנסות גבוהות – הכנסה חייבת)
אם כל ההכנסה החייבות היא משכר עבודה אז נוכה לכם כבר סכום המס כבר בעת קבלת השכר, במידה ויש שילוב הכנסות חייבות (לדוגמא משכורת + רווחי הון) יווצר מצב של תשלום או החזר מס כתלות בהטבות המס שיש לכם.

איך מחשבים מס יסף?

דוגמא לחישוב מס יסף בהתאם לתקרה בשנת 2023.

שכר עבודה – 800,000 ₪
הכנסות מדיבידנד – 300,00 ₪
הכנסות מפקדונות – 200,00 ₪
בדוגמא הזאת חישוב מס יסף יהיה: 18,052 ₪ = 3% * (698,280 – 800,000+300,000+200,000)

מס יסף לאורך השנים

בשנת 2013 כשהחל מס היסף אחוז המס היה רק 2% מההכנסה ובשנת 2017 עלה ל-3% כשבמקביל באותה שנה תקרת ההכנסה הגבוהה קטנה בצורה משמעותית (20%).
כלומר החל מ-2017 נטל המס של מס היסף גדל בצורה משמעותית.

שנת המסמעל שכר שנתימעל שכר חודשימס יסף
2024₪721,560₪60,1303%
2023₪698,280₪58,1903%
2022₪663,240₪55,2703%
2021₪647,640₪53,9703%
2020₪651,600₪54,3003%
2019₪649,560₪54,1303%
2018₪641,880₪53,4903%
2017₪640,000₪53,3333%
2016₪803,520₪66,9602%
2015₪810,720₪67,5602%
2014₪811,560₪67,6302%
2013₪800,000₪66,6672%

שאלות ותשובות מס יסף

האם מי שעבר את תקרת מס יסף בשכר מחויב בהגשת דוח שנתי?

כן.
החל משנת 2024 רשות המסים גם מחייבת את המעסיק לצרף לעובד אשר עבר תקרת מס היסף במשכורת את ההודעה הבאה בטופס 106:
הודעה לעובד אשר חייב בהגשת דוח בגין משכורתו
המעסיק יודיע לעובד אשר חייב בהגשת דוח בשל סכום המשכורת ששולמה על ידו, העולה על התקרה הקבועה בתקנות הפטור מהגשת דוח ו/או החייב במס נוסף לפי סעיף 121 ב
לפקודה , כי עליו להגיש דוח לאותה שנה.
"עובד יקר,
הנדון: חובת הגשת דוח עפ"י סעיף 131 לפקודת מס הכנסה סעיף 131 לפקודת מס הכנסה קובע, בין היתר, כי יחיד תושב ישראל, שבתחילת שנת המס מלאו לו 18 שנים, חייב בהגשת דוח על הכנסותיו בשנת המס. על אף האמור, נקבעו בתקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין-וחשבון), התשמ"ח- 1988 מקרים בהם לא יחויב יחיד כאמור בהגשת דוח.
הכנסתך אשר שולמה על ידי בשנת המס YYYY , עולה על התקרות הקבועות בתקנה האמורה, לפיכך, הנך חייב בהגשת דוח לשנת המס YYYY

המעסיק"

האם חל מס יסף על שבח מקרקעין?

בהתאם להוראת ביצוע מס' 9/15 – שבח כמשמעותו בחוק מיסוי מקרקעין, וזאת מבלי לגרוע מהוראות סעיף 48ב לחוק מיסוי מקרקעין, למעט סכום אינפלציוני (בין אם פטור ובין אם חייב) כהגדרתו בסעיף 47 לחוק מיסוי מקרקעין. אולם, לגבי שבח ממכירת זכות במקרקעין בדירת מגורים כהגדרתה בחוק מיסוי מקרקעין – רק אם שווי מכירתה עולה על 4 מיליון ₪
והמכירה אינה פטורה ממס לפי כל דין. הסכום האמור יתואם בהתאם להוראותסעיף 9(ג2) לחוק מיסוי מקרקעין. יודגש כי כאשר שווי המכירה עולה על 4 מיליון ₪ סכום השבח הריאלי במלואו (בגין שווי המכירה המלא) ייווסף להכנסה החייבת לצורך קביעת החבות במס הנוסף.
כלומר יחיד יחיד המוכר דירת מגורים, שאינה זכאית לפטור (דירה יחידה / פטור לדירה שנתקבלה בירושה) ושווי מכירתה עלה על 4,000,000 ש"ח, יהיה חייב במס היסף על שבח מקרקעין במידה והכנסתו השנתית כולל מס השבח הגיעה לתקרה השנתית של מס היסף. 

האם פריסת שבח תמנע מס יסף?

לא, מס היסף יתווסף לשנת המכירה.
ניתן לבצע פריסה אך לעניין מס היסף הפריסה היא טכנית בלבד ולכן המס ישולם בשנה בו בוצעה המכירה.

האם מס יסף חל על רווח הון?

כן, בהתאם להוראת ביצוע מס' 9/15 – הכנסה חייבת כמשמעותה בסעיף 89 לפקודה (רווח הון) למעט סכום אינפלציוני (בין אם פטור ובין אם חייב) כהגדרתו בסעיף 88 לפקודה.
לדוגמא, במידה וקיים רווח ממכירת ני"ע בשוק ההון בשיעור של 25%, במידה וחל מס יסף באותה השנה יעלה המס ל-28%.
במצב כזה הבנק ינכה במקור 25% ויהיה צורך בתשלום בדוח השנתי.

עברתי את תקרת מס היסף בשכר העבודה האם מס יסף מנוכה בשכר?

כן, מעסיק אשר משלם משכורת שחלה עליה תקנה 6 לתקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה), התשנ"ג- 1993 בסכום העולה על התקרה שנקבעה בסעיף 121 ב לפקודה, ינכה מאותה משכורת גם את המס הנוסף.
כלומר המעסיק מחויב על פי חוק לנכות משכר העובד את מס היסף במידה והגיעה להכנסה גבוהה מהתקרה.

קישורים חשובים מס יסף

פקודת מס הכנסה [נוסח חדש]

תקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה), תשנ"ג-1993

הוראת ביצוע מספר 9/15 – מס על הכנסות גבוהות עפ"י סעיף 121ב לפקודה (תיקון 195 לפקודת מס הכנסה)

Scroll to Top
דילוג לתוכן