נקודות זיכוי Tax Credit Points

מהי נקודת זיכוי?

כל תושב ישראל זכאי לזיכוי מס, בפקודת מס הכנסה נקבע כי חלק מזיכויי המס יהיו בהתאם לנקודות אשר בכל שנה השווי שלהם יקבע בהתאם להצמדה למדד המחירים לצרכן.
בחוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 72), התשמ"ז 1987­ נקודות הזיכוי עברו להיות נקובות בש"ח במקום בלירות.
נקודות זיכוי נוספו לראשונה לפקודת מס הכנסה בשנת 1975 וערכה של נקודה זיכוי היא 1,200 לירות, בשנת 1987 שונה הערך מלירות לשקל חדש וערכה של נקודות זיכוי אחת היה 504 ש"ח.
פירוט נקודות הזיכוי מופיע בפקודת מס הכנסה תחת פרק שלישי – ניכויים, זיכויים וקיצבאות ילדים.
נקודת זיכוי ניתנת לקיזוז רק כאשר מגיעים לחיוב במס בשכר.

מי זכאי לנקודות זיכוי?

כל תושב ישראל זכאי באופן אוטומטי ל-2.25 נקודות זיכוי (2 נקודות על תושבות ועד 0.25 נקודה על נסיעה לעבודה).
בנוסף, אישה זכאית לעוד 0.5 נקודות זיכוי על היותה אישה.
אלו הנקודות הבסיסיות, בנוסף קיימות נקודות זיכוי המגיעות לתושבים על פי פרמטרים נוספים – שירות צבאי, גיל, ילדים, מצב משפחתי, לימודים וכו'.
רשות המיסים בנתה סימולטור נקודות זיכוי אשר ניתן לחשב כמה נקודות זיכוי אתם זכאים, לאחר שעשיתם את זה בדקו כי אכן מספר נקודות הזיכוי האלה מופיע בתלוש השכר שלכם.

איך מקבלים את נקודות הזיכוי?

את נקודות הזיכוי מקבלים באמצעות מילוי טופס 101 בעת תחילת עבודה חדשה / שנה חדשה / שינוי במצב המשפחתי במהלך השנה.
מהסיבה הזאת חשוב מאוד למלא את הטופס כפי שצריך ולעדכן את המעסיק / חשב השכר בשינויים שקרו במהלך השנה.
קראו עוד על איך למלא טופס 101 כפי שצריך.

האם קיימות טעויות בנקודות זיכוי?

מניסיוני קיימות מספר טעויות שגורמות לשכירים לא לקבל את מלוא נקודות הזיכוי להן הם זכאים.

הסיבות לטעויות בנקודות זיכוי:

  • מילוי טופס 101 בצורה שגויה וכך אי דרישת נקודות זיכוי המגיעות על פי חוק.
  • אי עדכון המעסיק (מילוי טופס 101 נוסף) על שינויים שקרו במהלך השנה (לידה, גירושים וכו').
  • אי ידיעת הזכויות שהשכיר זכאי להן (לדוגמא נקודות זיכוי עבור ילד לקוי למידה).
  • הקלדה לא נכונה של טופס 101 למערכת השכר.

האם ניתן לקבל נקודות זיכוי בגין שנים אחורה?

כן! ניתן לבקש את נקודות הזיכוי באמצעות החזר מס עבור 6 השנים הקודמות מתום שנת המס הנוכחית, לדוגמא בשנת 2024 ניתן לבקש החזרי מס עבור השנים 2018-2023.
בהתאם לפקודת מס הכנסה, החזרי המס מתקבלים בתוספת ריבית (4%) והצמדה.
את החזרי המס ניתן לדרוש בצורה עצמאית (לקריאת הסבר על מילוי טופס 135) או ניתן להעזר באיש מקצוע תמורת תשלום.
אם החלטתם להעזר באיש מקצוע אתם יכולים לעשות זאת בעזרתי, מוזמנים למלא שאלון מיצוי זכויות החזר מס לשכירים.

בדקו אם מגיע לכם החזר מס

טבלת נקודות זיכוי

סיבת הזיכוי נקודות זיכויסעיף בפקודההערותטופס 101הטבה ניתנת
נקודות זיכוי תושב ישראלתושב22 נקודות זיכוי34סעיף 1שכר עבודה
נקודות זיכוי נסיעהתושב0.251/4 נקודת זיכוי בגין הוצאות נסיעה ממקום המגורים אל מקום העבודה הקבוע.36סעיף 1שכר עבודה
נקודות זיכוי עולה חדש / תושב חוזר מוטב / תושב ארעי
תושב1-3לעולה עד לתאריך 31/12/2021:
1/4 נקודת זיכוי לחודש במשך 18 החודשים הראשונים (3 נקודות זיכוי שנתיות).
1/6 נקודת זיכוי לחודש במשך 12 חודשים נוספים (2 נקודות זיכוי שנתיות).
1/12 נקודת זיכוי לחודש במשך 12 חודשים נוספים (נקודת זיכוי שנתית).
לעולה מתאריך 01/01/2022:
1/12 נקודת זיכוי לחודש מ- 12 החודשים הראשונים מעלייתו לישראל (נקודת זיכוי שנתית).
1/4 נקודת זיכוי לחודש במשך 18 החודשים הבאים (3 נקודות זיכוי שנתיות).
1/6 נקודת זיכוי לחודש במשך 12 חודשים נוספים (2 נקודות זיכוי שנתיות).
1/12 נקודת זיכוי לכל חודש מ- 12 החודשים נוספים (נקודת זיכוי שנתית).
35עולה – מי שבידו אשרת עולה או תעודת עולה לפי חוק השבות, תש"י-1950, או מי שזכאי לאשרה או לתעודה כאמור ובידו אשרה או רשיון לישיבת ארעי לפי חוק הכניסה לישראל, תשי"ב-1952, תושב חוזר, או מי שנמנה עם סוג בני אדם ששר האוצר קבע שדינם כדין עולה לענין זה, אך למעט מי שאזרחותו הישראלית התבטלה על פי סעיף 10(ד) לחוק האזרחות, תשי"ב-1952.
תושב חוזר – יחיד ששב והיה לתושב ישראל לאחר שהיה תושב חוץ במשך שש שנים רצופות; לעניין זה יראו מי שבידו תעודת תושב חוזר מאת המשרד לקליטת העלייה ולפיה שהה מחוץ לישראל שש שנים לפחות, כמי שהיה תושב חוץ במשך שש שנים רצופות.
סעיף 4כלל ההכנסה
נקודות זיכוי לאישהמגדר0.51/2 נקודת זיכוי לאשה בחישוב נפרד36אבפרטים למלא אישהשכר עבודה
נקודת זיכוי לנערגיל1נקודת זיכוי ליחיד שמלאו לו או לבן זוגו 16 שנים וטרם מלאו לו 18 שנים.40בסעיף 13שכר עבודה
נקודות זיכוי חייל/ת משוחרר/תשירות סדיר1-2זיכוי לחייל משוחרר ניתן בגין הכנסה מיגיעה אישית במשך 36 החודשים הראשונים (3 שנים) שלאחר החודש בו סיים החייל את שירותו הסדיר.
חייל ששירת לפחות 23 חודש וחיילת 22 חודשים – 1/6 נקודת זיכוי שנתית לחודש (2 נקודות זיכוי שנתיות).
חייל ששירת פחות מ-23 חודשים וחיילת פחות מ-22 חודשים – 1/12 נקודת זיכוי שנתית לחודש (נקודת זיכוי שנתית).
39אשירות סדיר – שירות בצה"ל, משמר הגבול, משטרה, שירות לאומי ושירות אזרחי. כהגדרתם בחוק קליטת חיילים משוחררים, התשנ"ד-1994. סעיף 14שכר עבודה
נקודות זיכוי עבור ילד עד גיל 5ילדים1.5-2.5החל מ-1.1.2017 הושוו מספר נקודות הזיכוי לאם ולאב בגין ילדיהם:
1.5 נקודות זיכוי בשנת לידתו של הילד.
2.5 נקודות זיכוי בשנת המס שלאחר שנת לידתו של הילד ועד השנה שבה מלאו לו 5 שנים.
החל משנת 2024 נוספו נקודות זיכוי לילד עד גיל 3 והורה זכאי:
2.5 נקודות זיכוי בשנת לידתו של הילד.
4.5 נקודות זיכוי בשנת המס בה גיל הילד בשנת המס שנה ושנתיים.
3.5 נקודות זיכוי בשנת המס בה גיל הילד בשנת המס שלוש.
40(ב)(1א)כל אחד מההורים זכאי לנקודות הזיכוי האלו. רלוונטי גם להורים שחיים בנפרד.
בני זוג מאותו המין הרשומים במרשם האוכלוסין כנשואים, זכאים לנקודות זיכוי בגין ילדיהם – ההורה המקבל את קצבת הילדים יהיה זכאי לנקודות זיכוי כמו האם, ובן/בת הזוג האחר יהיו זכאים לנקודות זיכוי כמו האב.
בשנת הלידה – אישה יכול לבקש לנייד נקודת זיכוי אחת לשנה העוקבת באמצעות מילוי טופס 116ד'
חלק ג לנשואים
סעיף 6-8 לאחרים
שכר עבודה
נקודות זיכוי ילד בן 6-17
אישה נשואה.
הורה החי בנפרד, ילדיו בחזקתו ומקבל קצבת ילדים בגינם.
ילדים1-2קצת מסובך בעקבות הוראות שעה משתנות ויש להתעדכן באתר רשות המסים.
עד שנת 2021 (כולל) – נקודת זיכוי אחת.
השנים 2022-2023 – 2 נקודות זיכוי עבור ילד בגיל 6-12 ונקודת זיכוי אחת עבור ילד בגיל 13-17.
החל משנת 2024 – 2 נקודות זיכוי לילד בגיל 6-17.
40חלק ג +
סעיף 7
שכר עבודה
נקודות זיכוי ילד בן 6-17
גבר נשוי.
הורה החי בנפרד, ילדיו אינם בחזקתו או שאינו מקבל קצבת ילדים בגינם.
ילדים0-1קצת מסובך בעקבות הוראות שעה משתנות ויש להתעדכן באתר רשות המסים.
עד שנת 2021 (כולל) – אין זכאות לנקודות זיכוי.
השנים 2022-2023 – נקודת זיכוי אחת עבור ילד בגיל 6-12, אין זכאות לנקודות זיכוי עבור ילד בגיל 13-17.
החל משנת 2024 – נקודת זיכוי אחר עבור ילד בגיל 6-17.
40חלק ג +
סעיף 8
שכר עבודה
נקדות זיכוי ילד בן 18
אישה נשואה.
הורה החי בנפרד, ילדיו בחזקתו ומקבל קצבת ילדים בגינם.
ילד להורה אחד.
ילדים0.50.5 נקודת זיכוי מס40חלק ג +
סעיף 7
שכר עבודה
נקודות זיכוי להורה בגין ילד להורה אחד (יחיד)ילדים0.5-5הורה יחיד זכאי לנקודות זיכוי כמו אם ואב יחד בהתאם לגיל הילדים.
ונקודת זיכוי אחת נוספת (בנוסף לנקודות בגין ילדים) בשל היותו משפחה חד הורית.
40(ב)(1ב)הורה יחיד – אם או אב שהיה לו ילד שבשנת המס טרם מלאו לו 19 שנים שההורה השני שלו נפטר או שהילד רשום במרשם האוכלוסין בלא פרטי ההורה השני.סעיף 9שכר עבודה
נקודת זיכוי להורה גרוש / פרודילדים1הורים החיים בנפרד, יקבל בן הזוג שהילדים נמצאים בחזקתו נקודה אחת נוספת (ללא קשר לכמות הילדים) בשל העובדה שהוא חי בנפרד.
אם כלכלת הילדים (מזונות) מחולקת בן שני ההורים, יקבל גם ההורה שהילדים אינם בחזקתו נקודה זיכוי אחת.
40(ב)(2)פרודים צריכים להגיש טופס 4440 – תצהיר בדבר נשואים החיים בנפרד6 למי שהילדים בחזקתו
10 למי שהילדים לא בחזקתו
כלל ההכנסה
נקודת זיכוי לגבר / אישה הנשואים בשנית ומשלמים מזונות לבן/ת הזוג לשעברמזונות1נקודת זיכוי אחת נוספת למשלם המזונות.40אסעיף 12כלל ההכנסה
נקודות זיכוי לאישה ולגבר שנישאו לאלמנים בגין ילדיהםילדים0.5-2.5אישה שנישאה לאלמן יובאו בחשבון נקודות זיכוי בגין כל אחד מילדיו כאילו היו ילדיה.
גבר שנישא לאלמנה יובאו בחשבון נקודות זיכוי בגין ילדיה כאילו היו ילדיו.
בשביל לקבל נקודות הזיכוי בגין הילדים יש צורך לצרף לטופס 101 את ספח תעודות הזהות של בן / בת הזוג ולמלא את כל ילדיו עד גיל 18 משני הצדדים.חלק ג +
סעיף 7
שכר עבודה
זיכוי למסיימי לימודים לתואר או תעודת הוראהלימודים0.5-1החל משנת 2023 (בעקבות ביטול הוראות שעה):
בוגרי תואר ראשון או תעודת מקצוע – נקודת זיכוי בגין כל שנת לימוד עד 3 שנים.
בוגרי תואר שני או תואר שלישי ישיר – 1/2 נקודות זיכוי בגין כל שנת לימוד עד שנתיים.
בוגרי תואר שלישי ברפואה / רפואת שיניים – נקודת זיכוי בשלוש שנים לאחר שנת הסיום ולאחר מכן חצי נקודת זיכוי לעוד שנתיים.
40ג-40ההזכאות היא לנקודות היא בשנה שלאחר שנת המס בה הסתיימו הלימודים.
בוגרי תואר בתחום בו נדרשת התמחות – ניתן לדחות בשנה את מימוש הזכאות.
יש צורך למלא טופס 119 – בקשה להקלה במס לזכאי לתואר אקדמי או תעודת מקצוע.
ניתן לדרוש רק פעם אחת על כל תואר (תואר ראשון / שני / תעודת מקצוע).
סעיף 15כלל ההכנסה
נקודות זיכוי בעד ילדים נטולי יכולתילדים2מי שהיה לו או לבן זוגו בשנת המס ילד משותק, עיוור או ילד עם מוגבלות שכלית התפתחותית, או ילד שסובל מלקות למידה חמורה של קשב וריכוז, או ילד שסובל ממחלה קשה, שגרמה לו לפיגור התפתחותי לעומת בני גילו, זכאי לשתי נקודות זיכוי בעד כל ילד. 45ניתן לבחור לגבי כל ילד בין זיכוי זה לבין זיכוי לפי סעיף 44 לפקודת מס הכנסה סעיף 11כלל ההכנסה
נקודת זיכוי בעד בן זוג שאין לו הכנסהבן/בת זוג1נקודת זיכוי אחת, בחישוב המס של יחיד תושב ישראל שהוא או בן זוגו
הגיעו לגיל פרישה, או שהוא או בן זוגו עיוור או נכה על-פי סעיף 9(5) לפקודה.
37סעיף 5כלל ההכנסה

שווי נקודת זיכוי

שווי נקודת זיכוי 2024 – 242 לחודש, סה"כ שנתי 2,904 ₪.

נקודות זיכוי מס הכנסה היסטורי.

שנהערך חודשיערך שנתי
2024₪242₪2,904
2023₪235₪2,820
2022₪223₪2,676
2021₪218₪2,616
2020₪219₪2,628
2019₪218₪2,616
2018₪216₪2,592
2017₪215₪2,580
2016₪216₪2,592
2015₪218₪2,616
2014₪218₪2,616
2013₪218₪2,616
2012₪215₪2,580
2011₪209₪2,508
2010₪205₪2,460
2009₪197₪2,364
2008₪189₪2,268
2007₪178₪2,136
2006₪178₪2,136
2005₪178₪2,136
2004₪178₪2,136
2003₪181₪2,172
2002₪170₪2,040
2001₪168₪2,016
2000₪167₪2,004
1999₪165₪1,980
Scroll to Top
דילוג לתוכן